Kultuurielu Kadrina vallas on pikkade traditsioonidega ja mitmekülgne, ulatudes 20. sajandi algusesse. Kadrina kihelkonna naised ja mehed pidasid loomulikuks ja aateliseks kodupaiga kultuuri- ja hariduselu edendamist läbi isetegevuse: näitemängud, laulukoorid, rahvatants. Raamatukogunduse juured siinmail ulatuvad aastasse 1897. Oma raamatukogu eelkäijaks loeme siiski 1912.a. asutatud Kadrina  Hariduse Seltsi  raamatukogu.
Tänapäeval on Kadrina vald  rikas mitmete kultuuri- ja haridusasutuste poolest. Siin töötavad edukalt mitu rahvamaja, kunstidekool, leerimaja, raamatukogu koos oma filiaalidega, keskkool, lasteaed-algkool  ja 2 lasteaeda. Samuti tegutsevad siin aktiivselt mitmed seltsid ja seltsingud.

Vali vasakult menüüst huvipakkuv asutus!

Huviharidus ja huvitegevuse toetamine

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord on rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamiseks valla eelarvest lähtuvalt valla arengukavas ning huvihariduse ja huvitegevuse kavas toodust.
Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitab vallavalitsus. Vähekindlustatud peredele toetuse andmist Kadrina vallas reguleerib sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.

Huviharidus on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja tööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal, mida omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Huvitegevus on lühiajaline süsteemne juhendatud tegevus vaba tahte alusel õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal, millega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms.
Toetus on valla eelarvest eelarvevahendite olemasolul antav rahaline toetus huvihariduse omandamiseks ja huvitegevuses osalemiseks.

Toetuse liigid on:
1) huvikoolis õppimise toetus, mida makstakse õppetasu, kohamaksu või osalustasu katmiseks;
2) huvitegevuse toetus, mida makstakse huviringides, klubides, stuudiotes vms tegevuse korraldamiseks või õppuri osalustasu katmiseks;
3) transporditoetus raske või sügava puudega õppurile või kui õppuri elukohas ei pakuta vastava huvihariduse omandamise või huvitegevusega tegelemise võimalust.

Toetust saavad taotleda:
1) õppuri seaduslik esindaja (vanem või eeskostja) ja alates 18. eluaastast õppur ise;
2) huvikoolid ja huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud;
3) valla hallatavad asutused.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord