Teave

Ajavahemikul 09.07. - 22.07.2018 on vallavalitsuse töötajad kollektiivpuhkusel. Sünni ja surma registreerimiseks palume sel ajal pöörduda lähima kohaliku omavalitsuse poole. Rakvere Linnavalitsuse vastuvõtuajad: esmaspäev ja kolmapäev kella 9-12 ja 13-16, reede 9-12. Rahvastikuregistritoimingud (elukoha registreerimine, sünni registreerimine  saab teha läbi riigiportaali www.eesti.eeSpordikeskus otsib tegevjuhti!

 

Kadrina Vald otsib raamatupidajat

 

Flexa pakub tööd!

 

Üle-eestiline avatud talude päev

Pühapäeval, 22. juulil toimub neljas üle-eestiline avatud talude päev, kus külastajatele avavad oma uksed erinevad talud ja põllumajandusettevõtted. Kadrina vallas on võimalus külastada nelja omanäolist talu. Leidke aega ning külastage lähemaid ja kaugemaid kohti!

 

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad lisapuhkepäevi

Alates 1. juulist on tööl käivatel sügava puudega täisealise inimese hooldajatel võimalik kasutada oma tööandja juurest kalendriaastas kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
 
Lisapuhkepäevi saab oma tööandjalt küsida töötaja, kes hooldab oma sügava puudega lähedast. Sügava puudega inimese lähedane on tema õde, vend, poolõde, poolvend, ema, isa, vanem või vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud hooldajad. 

Hoolduspuhkust on võimalik võtta kõik viis tööpäeva korraga või ka päevade kaupa ja seda saab kasutada kalendriaasta jooksul.

Hoolduspuhkuse kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta avalduse esitama. Vajadusel on tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisadokumente, milleks võib olla näiteks:

 • kehtiv sügava puude raskusastme tuvastamise otsus hooldatava kohta;
 • väljavõte nt rahvastikuregistrist, mis tõendab, et puhkust kasutada sooviv töötaja on hooldatava lähedane, eestkostja või hooldaja. 

Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest alampalga määras, mis 2018. aastal on 23,62 eurot päevas. Puhkusetasu maksab töötajale välja tööandja, kes saab selle hiljemalt 3 kuu jooksul pärast puhkuse kasutamist sotsiaalkindlustusametilt tagasi taotleda.

Rohkem infot tasustatud hoolduspuhkuse kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele#Tasustatud%20hoolduspuhkus .

Tööandjatele puhkustasu hüvitamise korra kohta saab infot samuti ameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/perehuvitiste-liigid/lisapuhkepaevad-isale-puudega-lapse-vanemale-ja-lapse-rinnaga#Tasustatud%20hoolduspuhkus 

Valgus toob rõõmu 

KULDPULMAPAARE oodatakse septembris austamispäevale

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.

Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase sammuga (55, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.

Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt 13.augustiks, kas e-posti ingrid.parnamae@virol.ee või telefoni 53040823 teel.

Maakonnas toimub austamisüritus juba 8. korda ning leiab sellel aastal aset 14. septembril kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.


Lisainfo:
Sven Hõbemägi
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Tegevdirektor
sven.hobemagi@virol.ee
tel. 53005652
 

Meeldetuletuseks kinnistute omanikele

Kadrina Vallavolikogu 2002.aasta 26.septembri määrusega nr 30 kehtestatud “Kadrina valla heakorraeeskiri“ ning Kadrina Vallavolikogu 2016.aasta 29. juuni määrusega nr 68 kehtestatud „ Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“ kohaselt on kinnistute omanikud kohustatud:

 

 • hoidma korras ning teostama heakorratöid kinnistul ja kinnistuga piirneval puhastusalal
  (tänavaga piirneval alal)  ning rakendama meetmeid temale kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
 • kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama,
  kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.
 • niitma muru ja rohtu, pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimise, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäijate või sõidukiga liikumist;
 • hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid, st fassaadielemendid peavad olema terved ja hooldatud;
 • ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistutel tekkiv reovesi tuleb koguda lekkekindlasse kogumismahutisse ning tellida reovee äraveoks purgimiskohta teenus purgimisõigust omavalt ettevõttelt;
 • tagama reovee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
 • omama reovee või kuivkäimla kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni ning säilitama  reovee  ja fekaalide äraveo dokumente kaks aastat ning vajadusel esitama need järelevalve teostajale;
 • kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile, paigaldama teavitustahvlid.
   

NB! Müratekitavate heakorratööde teostamisel (muru niitmine, rohu trimmerdamine, puude saagimine jne) palun arvestage ka naabritega ja teostage neid töid sellistel kellaaegadel (alates 9.00 kuni 21.00-ni), mis naabreid kõige vähem võiksid häirida.Kadrina valla raamatukogu lahtiolekuajad puhkuste perioodil:

Kadrinas
avatud   E – R   11.00 – 18.00   suletud   L, P

Huljal
suletud  25. juunist – 17. juulini; 19. juulist  - 31. juulini
avatud  18. juulil  10.00 – 18.00

Kihleveres
suletud  9. juulist -  13. juulini;  21. augustist - 31. augustini

Vohnjas
suletud 16. juulist –  20. juulini; 30. juulist - 15. augustini

Viitnal
suletud  2. juulist –  6. juulini; 23. juulist – 19. augustini