Kadrina Vallavalitsuse töökorraldus

Eestis hoogustunud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ja meie kõigi tervise kaitseks palume vallavalitsuse teenistujatega suhtlemiseks eelistada telefoni ja e-kirja saatmist.

 Kohtumine vallavalitsuse tööruumides tuleb ametnikuga eelnevalt kokku leppida. Meid külastades palume kanda maski ja desinfitseerida käed.

Seoses koroonaviiruse levikuga palume sünni registreerimiseks ja elukohateate menetlemiseks esitada elektroonne avaldus e-rahvastikuregistris.

 

Eraparklate ja -teede ehitamise toetamine

Algas eraparklate ja -teede ehitus- ja remonttööde teostamise toetuste esitamine!

  • Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 kohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot. Taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse ja korteriomanike üldkoosoleku otsuse koopia, millega on antud nõusolek parkla ehitamiseks ning nimetatud volitatud isik (ühistu juhatus või elamu valitseja). Koos taotlusega esitatakse kohustuslik dokumentatsioon vastavalt ehitusseadustikule, mis kooskõlastatakse ehituspetsialistiga.
     
  • Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel. Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas. Ühe tee või teelõigu kohta saab esitada ühe taotluse. Juhul, kui tee läbib mitme maaomaniku kinnistut, tuleb esitada maaomanike ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud teeservituudi väljavõte notari notariaalaktist. Taotleja/d või tema poolt volitatud isik esitab vormikohase taotluse koos lisadega. Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Kadrina valla ja Eesti Vabariigi ees.

 

Eraparklate ehitamise taotluste vormid ja toetamise kord

Eratee ehitus- ja remonditööde teostamise vormid ja toetamise kord

 

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetamine

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise teostamise toetuste vastuvõtmine toimub 26. aprillist kuni 26. maini 2021.

Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 1. jaanuari 2021 seisuga Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil kinnistut (v.a ühisveevärgi arendamise kavas toodud piirkondades valdkondade kaupa), millel asub seaduslikul alusel püstitatud elamu või on väljastatud elamu ehitamiseks ehitusluba.

Toetust ei anta taotlejale, kes on eelneva viie aasta jooksul saanud samade tegevuste toetust teistest toetusprogrammidest või taotleja on abikõlblik hajaasustuse programmis. Toetuse suuruseks ühe majapidamise kohta aastas on 50 % teostatud tööde kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 6 kuud, kuid mitte hilisem kui 1. detsember 2021.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni kuuluvad esimees Aarne Laas ning liikmed Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.

 

 

 

Statistika

Rahvaarv: 4809 seisuga 01.03.21
Pindala: 358,92 km²
Suurim asula: Kadrina (2148)
Koole: 2
Lasteaedu: 1
Külasid: 40 küla ja 2 alevikku
Huvikoole: 1