Lõppenud - energiakulude hüvitamine

 

Toetuse nimetus Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele (riiklik toetus)  
Kirjeldus
Meetme kohaselt hüvitatakse peredele elektri-, gaasi- ja küttearvete osalisel tasumisel konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses, st elektri, gaasi või toasooja enda ühikupõhine hinnatõus.
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla mediaantaseme piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, saab arvutada rahandusministeeriumi kodulehel oleva kalkulaatori abil. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.
Toetuse suurus Sihtrühma peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).
Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta ja ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta.
Taotluse menetlemine Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. aprillini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseksTaotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 12. juunini (kaasa arvatud).
Toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse teeb vallavalitsus 35 tööpäeva jooksul kõigi dokumentide esitamisest arvates. Toetus kantakse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.
Õigusaktid Riigihalduse ministri 23.11.2021 määrus nr 31 Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele
Kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, vastuvõtuaeg esmaspäev ja neljapäev kella 9.00-12.00, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee; sotsiaaltööspetsialist Merlin Rosar, vastuvõtuaeg esmaspäev, teisipäev, neljapäev kella 9.00-12.00, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee


Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud Taotleja vallavalitsusele kirjaliku taotluse koos nõutud lisadega.
Vajaminevad dokumendid 1) andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning põhjendatud juhul vallavalitsuse nõudmisel kontrolli teostamiseks ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
2) eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
3) tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
4) kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal;
5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta, sealhulgas perekonna koosseisu ja alalise või peamise elukoha kohta;
6) kinnitus, et samu kulusid ei ole hüvitatud ega taotleta hüvitada muu toetuse või meetme kaudu ja esitatud osas ei arvestata vastavaid kulusid ettevõtlusega seotud kuluks;
7) kinnitus, et perekonna liikmeid ei ole arvatud mõne teise perekonna hulka ühestki meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemisel.

Taotluse menetlemise käigus võib vallavalitsus nõuda taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni ja taotluse täiendamist või muutmist, kui see on vajalik taotluse määruse tingimustele vastavuse kontrollimiseks.

Taotlusele lisatavad energiaarved on võimalik kõige lihtsamalt pdf-formaadis alla laadida enda energiamüüja iseteeninduskeskkonnast:
Eesti Energia e-teenindusest, Eesti Gaasi e-teenindusest, Alexela iseteenindusest, Imatra Elektri iseteenindusest, VKG Elektri iseteenindusest, Elektrumi iseteenindusest ja 220 Energia e-teenindusest. Lisainfo: www.energia.ee/uudised/blogi/-/energiakulude-huvitamine-mida-peaksid-teadma.

Taotluse vorm  vorm    (täitmiseks alla laadida ja salvestada)