« Tagasi

Volikogu arutas ja otsustas, 28. aprill 2021

Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 28. aprilli Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja saalis.

Volikogu liikme Ene Kiirkivi volitused volikogu liikmena lõppesid ning tema asemel osales esmakordselt istungil Urmas Leesnurm.

Päevakorrast võeti tagasi päevakorrapunkt „Nõusoleku andmine kinnisasjadele isikliku servituudi seadmiseks".

Volikogu võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mille eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuhõive toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

Volikogu andis nõusoleku osalemiseks ning finantseerimiseks projektis „Virumaa Soome hüpe". Lääne-Viru Omavalitsuste Liit soovib osaleda partnerina Ida-Viru ettevõtluskeskuse poolt Riigi Tugiteenuste Keskusele esitatavas „Piirkondliku konkurentsi tugevdamise" meetme projektis „Virumaa Soome hüpe". Projekti eesmärgiks on temaatiliste reisimarsruutide arendamine ja ühisturundamine Soome sihtturule. Projekti kestus on august 2021-2023, valla omaosalus on 4626,19 €.

Volikogu muutis Osaühingu Kadrina Hooldekodu põhikirja, uutes varasema kolmeliikmelise juhatuse ühe- kuni kolmeliikmeliseks. Kui juhatuses on rohkem kui üks liige, siis valivad juhatuse liikmed endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab ühingu ja juhatuse igapäevast tegevust.

Otsustuskorras andis volikogu tasuta ja tähtajatult Kalevipoja tn 3 ja Kalevipoja tn 5 korteriühistutele osa valla kinnistust avaliku parkimisala ehitamiseks.

Järgmine volikogu istung toimub 26. mail.