Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aru Grupp Aktsiaselts (registrikood: 10108425) (aadress Rakvere tee 12, Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45203) esitas 19.12.2019 paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/320525 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekti), mille Keskkonnaamet võttis menetlusse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse käitisele, mille tootmisterritoorium hõlmab Kadrina vallas Hulja alevikus järgmiseid kinnistuid: Rakvere tee 8 (27202:001:0362), Rakvere tee 10 (27202:001:0360), Rakvere tee 12 (27202:001:0309). Ettevõtte põhitegevusala on puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad) – EMTAK 16231.

Käitises paikneb kokku 15 heiteallikat: puidukatelde korstnad, puidu mehhaanilise töötlemise ja saepuru laadimise heiteallikad, värvimise ja kuivamisalade ventilatsioonid. Ettevõtte tööaeg on esmaspäevast-reedeni kl. 06:30-22:30. Aasta jooksul lendub käitise heiteallikaste välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 16,359 tonni, süsinikoksiidi 13,167 tonni, tahkeid osakesi (summaarselt) 4,908 tonni, lämmastikdioksiidi 2,304 tonni ja vääveldioksiidi 0,121 tonni. Põletusseadmete juures kasutatakse püüdeseadmena multisüklonit. Puidu mehaanilise töötlemise ja saepuru laadimise juures on kasutusel kottfiltrid, filterkangas ja Hekotek tsüklon. Värvimis- kuivamisalade ventilatsioonides puhastavad õhku kangasfiltrid, klaaskiudfilter, filterkotid ja kihiline paberfilter koos lisakangaga.

Aru Grupp Aktsiaselts vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 kohaselt, sest mõningate saasteainete heitkogused ja põletusseadmete võimsused ületavad määruses nr 67 kehtestatud künnist.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, 44307, Rakvere.

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on antud tähtajatu vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/333873 Loobu jõe (VEE1077900) paisutamiseks Lääne Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (PAIS016100).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1550069

Otseviit teadaandele: 

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonna-andmise-voi-andmisest-keeldumise-teade/2019/11/25/1550069

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV333873 andmise korralduse, keskkonnamõju eelhinnangu ja vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV333873 eelnõu.

Kadrina Vallavalitsus taotleb tähtajatu vee erikasutuse keskkonnaluba Loobu jõe (VEE1077900) paisutamiseks Lääne Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27 301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (PAIS016100).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee)

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud vee erikasutusloa nr L.VV/323246 pikendamise ja pikendamise korralduse eelnõu.

Kadrina Vallavalitsusele on antud vee erikasutusluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) taotleb tähtajatut vee erikasutusluba Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (Eesti Looduse Infosüsteemi ehk EELIS kood PAIS016100).

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Otseviit teadaandele

 

Kompleksloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldas 03.09.2018 Ametlikes Teadeannetes kompleksloa menetluse algatamise teate tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Viru Peekon OÜ (registrikood: 10764052) (aadress Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond) keskkonnakompleksloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 10.08.2018 nr DM-101363-3 all) on menetlusse võetud. Viru Peekon OÜ muutis 10.08.2018 taotlusega oma 04.07.2018 esitatud taotlust (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 04.07.2018 nr DM-101363-1 all), mille tulemusena algatas 27.08.2018 kirjaga nr DM-101363-5 Keskkonnaamet 10.08.2018 esitatud taotlusele uue menetluse ning lõpetas eelmise menetluse.

Kallukse seafarmis planeeritakse uueks maksimaalseks kohtade arvuks kuni 2352 kohta nuumsigadele, 615 kohta emistele ning 1440 kohta võõrdepõrsastele.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumendi number DM-101363-3).

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.