Reklaami paigaldamine

 

kirjeldus Reklaami paigaldamise õiguslikuks aluseks on Kadrina vallavalitsus poolt väljastatav reklaami paigaldusluba. Paigaldusloa taotlemise kohustus on:
1) maksustamisele kuuluva reklaami paigaldajal;
2) maksustamisele mittekuuluva reklaami paigaldajal juhul, kui reklaami avalikustamiseks paigaldatakse eraldi reklaamikandja.
maksumäär Reklaamimaksu määr kehtestatakse reklaamipinna ühe ruutmeetri kohta kuus, sõltuvalt reklaamipinna suurusest järgmiselt:
1) reklaamipinna suurus kuni kümme ruutmeetrit kaks eurot;
2) reklaamipinna suurus üle kümne ruutmeetri poolteist eurot.
Maksustamise alla kuuluvad reklaamipinnad, mille suurus ületab 2,0 m2
taotluse menetlemise aeg Vallavalitsus väljastab paigaldusloa hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohaste lisadega esitatud paigaldusloa taotluse registreerimisest. Puuduste korral esitatud dokumentides teatab vallavalitsus sellest reklaami paigaldajale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul, määrates tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
õigusaktid Reklaamimaksu kehtestamine Kadrina vallas
kontaktisik Abivallavanem Aarne Laas - 322 503, Aarne.Laas@kadrina.ee
Taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse ja deklaratsioon vorm on saadaval valla kodulehel 
vajaminevad dokumendid Paigaldusloa saamiseks esitab reklaami paigaldaja vallavalitsusele vormikohase taotluse, millele on lisatud järgmised dokumendid:
1) reklaami kavand koos mõõtudega;
2) reklaami kande- või kinnituskonstruktsiooni projekt;
3) asendiplaan/geoalus koos asukoha äranäitamisega;
4) reklaami paigalduskoha territooriumi, hoone ja rajatise omaniku või valdaja kirjalik nõusolek, kaasomanike puhul kõigi kaasomanike kooskõlastus;
5) Muinsuskaitseameti kirjalik kooskõlastus muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele, reklaami paigaldamiseks;
6) tehnovõrgu omaniku või valdaja kirjalik nõusolek reklaami paigaldamiseks tehnovõrgu kaitsevööndisse;
7) tee kaitsevööndi maa omaniku kirjalik nõusolek.
taotluse vorm .rtf
deklaratsiooni vorm .rtf