« Tagasi

Volikogu arutas ja otsustas, 31.03.21

Koroonaviiruse leviku piiramiseks ning otsekontaktide vältimiseks toimus 31. märtsi volikogu istung veebikeskkonna Zoom vahendusel.

Volikogu liikme volitused peatanud Helena Mägi asemel osales esmakordselt istungil asendusliige Aleksei Osokin.

Volikogu lõpetas sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra esimese lugemise. Abi andmise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuhõive toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.

Volikogu kehtestas eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel.

Vallavolikogu võttis vastu Kadrina valla noortevolikogu põhimääruse.

Volikogu vabastas erakorraliselt koolieelsete lasteasutuste õppekulu vanemate poolt kaetava osa maksmisest märtsi- ja aprillikuus. „Kohatasust vabastades neid, kes teenust ei kasuta, saame omalt poolt kaasa aidata, et need lapsed, kellel on vältimatu vajadus lasteaiakoha järgi, saaksid viibida võimalikult väikses kollektiivis," sõnas ettekande esitaja, vallavanem Kairit Pihlak.

Volikogu andis otsustuskorras tasuta MTÜ Kadrina Terviserada kasutusse kinnistu, millel paikneb terviserada, tähtajaga kümme aastat sportimis- ja liikumisharrastuste võimaluste arendamise eesmärgil. Lisaks volitati vallavanem Kairit Pihlak lõpetama MTÜ-ga Kadrina Saunaklubi sõlmitud rendileping.

Volikogu otsustas omandada Kadrina vallale Jõetaguse külas Vahtkonna teel eraomandis olevad kinnistud. Kinnistute omandamise tulemusel moodustatakse ühtne tee, mida on otstarbekas majandada munitsipaalomandisse kuuluva teena.

Volikogu andis seoses Viru tänavale rajatava kõnniteega Viru tn 10 kinnistu omanikuga nõusoleku vastastikuste servituutide seadmiseks.

Järgmine volikogu istung toimub 28. aprillil.