« Tagasi

Eraparklate ja -teede ehitamise toetamine

Algas eraparklate ja -teede ehitus- ja remonttööde teostamise toetuste esitamine!

  • Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel. Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 kohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot. Taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse ja korteriomanike üldkoosoleku otsuse koopia, millega on antud nõusolek parkla ehitamiseks ning nimetatud volitatud isik (ühistu juhatus või elamu valitseja). Koos taotlusega esitatakse kohustuslik dokumentatsioon vastavalt ehitusseadustikule, mis kooskõlastatakse ehituspetsialistiga.
     
  • Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel. Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas. Ühe tee või teelõigu kohta saab esitada ühe taotluse. Juhul, kui tee läbib mitme maaomaniku kinnistut, tuleb esitada maaomanike ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud teeservituudi väljavõte notari notariaalaktist. Taotleja/d või tema poolt volitatud isik esitab vormikohase taotluse koos lisadega. Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Kadrina valla ja Eesti Vabariigi ees.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjoni kuuluvad esimees Aarne Laas ning liikmed Lea Uueni, Ülle Visnapuu, Aivar Aruja ja Meelis Salm.

Taotluste vastuvõtmine toimub 3. maini 2021 k.a.

Eraparklate ehitamise taotluste vormid ja toetamise kord

Eratee ehitus- ja remonditööde teostamise vormid ja toetamise kord