« Tagasi

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu veebikoosolek

Kadrina Vallavalitsus koostöös Kaitseministeeriumiga korraldab 28. jaanuaril kella 17:00-19:00 veebikoosoleku „Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu (KVKP REP) detailse lahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande tutvustamine".

Juhis Teamsi kasutamiseks:

  • Pärast lingi kaudu sisenemist laseb teid koosoleku korraldaja teid sisse
  • Kõik koosolekul vajaminevad nupud asuvad akna ülemisel ribal
  • Palun lülitage välja oma mikrofon ja lülitage see sisse vaid juhul, kui soovite sõna võtta. See välistab taustamüra, kaja jms koosolekut häirivate helide tekke
  • Kui soovite sõna võtta, kasutage käetõstmise funktsiooni ning koosoleku korraldaja annab teile sõna
  • Tore oleks, kui lükkaksite sisse ka video, vähemalt siis kui ise sõna võtate – siis toimub kohtumine siiski silmast silma ja kõigil on toredam!

 

Planeeringu materjalid on kättesaadavad Kaitseministeeriumi veebilehel.

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255. Riigi eriplaneeringu koostamist alustati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 9 lõike 1 alusel detailse lahenduse staadiumist.

Planeeringu eesmärgiks on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud ülesanded, mis on vajalikud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammi elluviimiseks. Eriplaneeringu koostamisel lähtutakse kaitseministri 22.03.2016.a käskkirjaga nr 122 „Arendusprogrammi kinnitamine" kinnitatud Kaitseväe keskpolügooni arendusprogrammist. Planeeringuga kavandatakse Kaitseväe keskpolügooni alale väljaõppetegevuseks vajalikke objekte. Planeeringuala suurusega 11 951 ha asub Harju maakonnas Kuusalu valla kaguosas. Planeeringuala asukoht ja piir on kajastatud planeeringu materjalides esitatud joonistel.

Võrreldes senise olukorraga suurendatakse alal väljaõppetegevuseks vajalike objektide osakaalu ning suureneb kavandatava tegevusega väljaõppetegevuse maht. Kavandatavad objektid (sh ehitised) on riigikaitselise funktsiooniga. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus on jõutud järeldusele, et kavandatava tegevusega võib kaasneda oluline negatiivne mõju Natura 2000 võrgustiku aladele, kaitstavatele loodusobjektidele, rohevõrgustikule, taimestikule ja loomastikule, põhja- ja pinnaveele, piirkonna müratasemele ning sellega seoses ka inimeste tervisele ja heaolule. Mõju vältimiseks ja vähendamiseks on kavandatud vastavad leevendusmeetmed ning olukorra jälgimiseks tehtud ettepanekud seiremeetmete rakendamiseks (täpsemalt vt planeeringu seletuskirjast ja KSH aruandest).