« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 08.06.21

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 08. juunil 2021. aastal. Istungi päevakord:

 1. Allee kinnisasja jagamine, koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine ning piiride muutmine
 2. Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva esimesse klassi astuja rahalise toetuse määra kinnitamine
 3. Tänavavalgustuse väljalülitamine
 4. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
 5. Hajaasustuse programmist saadud toetuste kasutamiste aruannete kinnitamine
 6. Loa andmine avaliku ürituse korraldamiseks
 7. Elamute vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise või parendamise toetuse taotluste hindamistulemuste kinnitamine
 8. Riigihanke "Kadrina Keskkooli ja ümbritseva väliruumi arhitektuurivõistlus" korraldamine
 9. Riigihanke "Kadrina keskosa ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus" korraldamine
 10. Määruse eelnõu "Kadrina valla põhimääruse uues redaktsioonis kinnitamine" esitamine volikogule
 11. Määruse eelnõu "Kadrina vallavolikogu 2013. aasta 26. juuni määruse nr 74 "Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord" muutmine" esitamine volikogule
 12. Otsuse eelnõu "Volikogu liikmete arvu ja mandaatide arvu määramine ning valimisringkonna moodustamine" esitamine volikogule
 13. Otsuse eelnõu "Kadrina valla valimiskomisjoni moodustamine" esitamine volikogule