« Tagasi

Vallavalitsuse istungi päevakord, 10.11.20

Kadrina Vallavalitsuse järgmine istung toimub 10. novembril 2020. Istungi päevakord:

  1. Hoolduse seadmine, hooldaja määramine ning hooldajatoetuse määramine ja maksmine
  2. Eluruumide üürilepingute pikendamised
  3. Loa andmine jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks
  4. Hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruande kinnitamine
  5. Pärimismenetluse algatamine
  6. Lihthanke "Rakvere tee kõnnitee renoveerimine ja parkla ehitamine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine, kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine
  7. Lihthanke "Vallamaja fassaadi renoveerimine" pakkumuste vastavaks tunnistamine, eduka pakkuja kinnitamine ja lepingu sõlmimine
  8. Kadrina vallavalitsuse 2020. aasta 15. septembri korralduse nr 275 "Väike-Vaike katastriüksuse jagamine ning sihtotstarvete ja koha-aadresside määramine" muutmine
  9. Teave - ülevaade korraldatud jäätmeveost vabastatutest