Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

 

 toetuse nimetus Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine
kirjeldus Toetatakse Kadrina vallas elavate 7-19 aastaste laste ja noorte (õppurid) huvikoolides õppimist ja huvikoolides õppimist ja huvitegevusega tegelemist.
Taotleda saavad:
1) õppuri esindaja või õppur ise kui ta on vähemalt 18 aastane;
2) huvikoolid, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS);
3) valla territooriumil tegutsevad huvitegevuse teenust osutavad juriidilised isikud;
4) valla hallatavad asutused;

Toetatavate tegevuste aluseks on huvihariduse ja huvitegevuse kava, mille kinnitab vallavalitsus.
toetuse suurus Huvikoolis õppimise toetus on kuni 70% õppetasu, kohamaksu või osalustasude kuludest õppurikohta, kuid mitte rohkem kui 60 eurot kuu kohta.
Huvikoolis õppimise toetust makstakse õppuri osalemiseks ühel huvialal ühe õppeaasta jooksul. Väljaspool Kadrina valda toimuva huvihariduse korral makstakse toetust vaid juhul, kui elukohas ei pakuta vajalikul tasemel huvihariduse omandamist. Huvitegevuse toetamine toimub samadel alustel.
Huvihariduse väljundi toetuse maksimummäär konkurssidel ja võistlustel osalemisel on kuni 50% ürituse kuludest ja mitte rohkem kui 200 eurot õppuri kohta aastas.
menetlemise aeg Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse poolt moodustatud kolmeliikmeline komisjon. Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.
Juriidilisest isikust toetuse saajaga sõlmitakse leping.
Valla asutustele antakse toetus kinnitatud valla eelarvega.
õigusakt Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
kontaktisik Vallavanem Kairit Pihlak - 322 5602, Kairit.Pihlak@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Huvikoolid ja õppurid saavad taotluse esitada õppeaastaks.
Taotluse esitamise tähtaeg 30. september ja 15. jaanuar.

Huvitegevuse teenuse pakkujad ja valla hallatavad asutused saavad taotluse esitada eelarveaastaks.
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. november järgmiseks eelarveaastaks.
Taotluse esitamise tähtaeg on 01. august tegevuseks eelarveaasta septembrist detsembrini.

Huvihariduse väljundi toetuse taotlus konkurssidel ja võistlustel osalemiseks esitatakse jooksvalt vähemalt üks kuu enne ürituse toimumist.
taotluse vormid taotluse vormi õppuri esindajale või õppurile .doc.pdf
  taotluse vorm huvikoolile .doc.pdf
  huvitegevuse toetuse taotluse vorm juriidilisele isikule .doc.pdf