Asendus- ja järelhooldusteenus

 

teenuse nimetus Asendus- ja järelhooldusteenus
kirjeldus Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Järelhooldusteenuse eemärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.
Järelhooldamist osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel kohaliku omavalitsuse üksus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.
teenuse maksumus

Rahastatakse vastavalt teenuseosutaja poolt kehtestatud hinnakirjale. Järelhooldusteenust rahastatakse Kadrina valla eelarvest ning järelhooldusteenusel oleva täisealise isiku sissetulekutest.

Asendushooldusteenust rahastatakse sotsiaalhoolekandeseaduse (SHS) § 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lapsele Kadrina valla eelarvest ning asenduskoduteenusel oleva lapse sissetulekutest. SHS § 459 lõikes 3 nimetatud lapsele võib rahastada Kadrina valla eelarvest ja lapse ülalpidamiskohustusliku isiku vahenditest.
Asendushooldusteenuse osutamisel hooldusperes toetab Kadrina vald hoolduspere vanemat SHS § 4511 lõikes 4 nimetatud ulatuses.

õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee