Asendushooldusteenus

 

Teenuse nimetus Asendushooldusteenus
Kirjeldus Asendushooldusteenuse eesmärk on tagada pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja tema õigused, lapse põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.
Asendushooldusteenust osutatakse hooldusperes, perekodus või asenduskodus. Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.
Asendushooldusteenus määratakse sotsiaalosakonna ametniku haldusakti alusel.

Asendushooldusteenust saama õigustatud lapsele osutatavat teenust rahastatakse valla eelarvest, teenuseosutaja hinnakirja ja sõlmitud lepingu alusel.
Taotluse menetlemine Asendushooldusteenusele suunab lapse valla lastekaitsespetsialist, lapse igapäevaelu korraldab asendushooldusteenust osutav asutus.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, Kaili.Treisalt@kadrina.ee;
sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee