Avaliku ürituse korraldamine ja pidamine

 

Kirjeldus
  • Kadrina valla haldusterritooriumil toimuva avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuete eesmärk on tagada üritusel avalik kord ja turvalisus.
  • Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud meelelahutusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.
  • Avalikuks ürituseks ei loeta Kadrina Vallavalitsuse või vallavalitsuse hallatava asutuse poolt korraldatavat kultuuri-, etendus-, rahvaspordi- või mõnda muud sarnast üritust.
Taotluse menetlemise aeg Ürituse loa andmise otsustab vallavalitsus. Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse saabumise päevast või jätab loa andmata ning põhjendab keeldumise otsust.
Õigusaktid Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Kadrina vallas, spordiseadus, korrakaitseseadus, lõhkematerjaliseadus.
Kontaktisik

Vallasekretär Marika Mardõkainen, 322 5604,
Marika.Mardokainen@kadrina.ee

Taotlemine  
Vajalikud sammud
 Ürituse korraldaja esitab vähemalt 21 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega iseteeninduskeskkonna SPOKU kaudu

Alates 01.01.2024 hakkas kehtima pakendiseaduse muudatus, mille kohaselt on avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.