Elukoha registreerimine


Kirjeldus

Elukoha registreerimine on vajalik, et riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused saaksid osutada oma territooriumil elavatele elanikele avalikke teenuseid ning tõhustada teabevahetust ja koostööd.
Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse.

Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende, nende alaealiste laste ja eestkostetavate elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. 

Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

Teenuse maksumus

Toiming on tasuta

Menetlusaeg

Kümne tööpäeva jooksul elukohateate saamisest alates kontrollib ametnik avalduse vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse või keeldub elukoha aadressi kandmisest rahvastikuregistrisse.

Vastutaja

Kantseleispetsialist Tiina Nirgi - 322 5616, Tiina.Nirgi@kadrina.ee

Teenuse taotlemine

Elukohateadet on võimalik Kadrina Vallavalitsusele esitada:

  • isiklikult kohale tulles;
  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega poolest;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel;
  • kasutades rahvastikuregistri e-teenust riigiportaalis eesti.ee (vajalik kehtiva ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Elukohateate peavad allkirjastama kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud, välja arvatud eestkostetavad.


Elukohateatel esitatavad andmed:

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Koos elavad isikud võivad esitada elukohateate ühiselt ning kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Teatel kinnitatakse allkirjaga rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatud elukoha andmete õigsust.

Elukohateates märgitakse elukohana ruumi aadress, mis peab olema alaliseks elamiseks kasutatav elamu või korter. Erandina ei tehta seda siis, kui inimene soovib elukohana registrisse kanda talle kuuluva ehitatava hoone või muu talle kuuluva ruumi aadressi või kui inimene tõendab, et kasutab elukohana ruumi, mis pole eluruum.

 

Ruumi omaniku nõusolek

Kui inimene ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, tuleb lisada teatele koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist, näiteks üürilepingust, või ruumi omaniku luba. Loana käsitletakse allkirja elukohateatel või nõusolekut eraldi dokumendina.

Kui inimene soovib registrisse kanda kaasomandis oleva ruumi aadressi, peab ta elukohateatele lisama kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku. Kui ruumi omanike vahel on kaasomandi kasutamise kokkulepe, lisatakse elukohateatele nõusoleku asemel kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.


Teise hooldusõigusliku vanema nõusolek

Alaealise lapse elukoha registreerimiseks tuleb esitada teise hooldusõigusliku vanema kirjalik nõusolek. Nõusolek tuleb esitada ka siis, kui alaealise lapse elukoht esitatakse Eestist välisriiki või vastupidi.

Allkirjastatud nõusolek tuleb märkida või lisada elukohateatele.

Elektrooniliselt saab teate esitada e-rahvastikuregistri iseteenindusportaalis (vajalik sisse logida ID-kaardi või mobiil-ID`ga).


Rohkem infot

Elukoha toimingud (Siseministeerium)

Elukoha registreerimine (eesti.ee)

Õigusaktid

Rahvastikuregistri seadus

Regionaalministri 07.01.2005 määrus nr 5 "Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend"

Taotluse vormid

Elukohateada