Eluruumi tagamine

 

teenuse nimetus Eluruumi tagamine
kirjeldus Sotsiaaleluruumi olemasolul antakse see üürile eluaset mitteomavatele isikutele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on Kadrina vald ning vastavad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:
1) isikud, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma eluaseme;
2) isikud, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suutelised eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isikute toimetulekut, elu ja tervist;
3) teised isikud mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel.
Teenuse võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ning sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus.  Sotsiaaleluruumi üürnik peab aktiivselt otsima võimalusi üüriturult üüripinna leidmiseks. Juhul kui sotsiaaleluruumi üürnik ei ole üüriturult üüripinda leidnud, esitab üürnik üürilepingu pikendamise taotluse koos lisadokumentidega kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist.
teenuse maksumus üür ja eluruumiga seotud kõrvalkulud
taotluse menetlemise aeg Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 10 päeva
õigusaktid Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
Sotsiaaleruumide üürile andmise ja kasutamise kord
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialsit Merlin Rosar, telefon 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval Kadrina  valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistide juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid

Põhjendatud vormikohane taotlus;
isikut tõndav dokumendi koopia;
puude ja/või töövõime vähenemise otsuse koopia;
tõend taotleja või tema perekonna kuusissetuleku ja kuu väljaminekute kohta;
koopia tõendist asenduskodust tagasipöördumise või kinnipidamiskohast vabanemise kohta.

taotluse vorm .rtf
.pdf