Eraparklate ehitamise toetamine


toetuse nimetus Eraparklate ehitamise toetamine
kirjeldus Parklate ehitamise toetust on õigus taotleda Kadrina vallas sõiduautode ja nendega võrdsustatud veokite parklate ehitamiseks korteriühistutel.
Parklasse ehitatavate parkimiskohtade minimaalne arv on 10 parkimiskohta koos invasõiduki parkimiskohaga. Vallavalitsus kuulutab toetuste taotluste vastuvõtmise välja peale valla vastava aasta eelarve vastuvõtmist, kuid mitte hiljem kui 1. aprilliks.
toetuse suurus Toetuse suuruseks ühe parkla kohta on 50% tehtavate tööde üldmakumusest, kuid mitte rohkem kui 3000 eurot.
menetlemise aeg Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluste rahastamiseks kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.
õigusakt Kadrina vallas eraparklate ehitamise toetamise kord
kontaktisik Abivallavanem, Aarne.Laas@kadrina.ee või 322 5603, 524 6009
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Taotleja esitab vallavalitsusele vormikohase taotluse ja elanike üldkoosoleku otsuse koopia, millega on antud nõusolek parkla ehitaminseks ning nimetatud volitatud isik. Koos taotlusega esitatakse kohustuslik dokumentatsioon vastavalt ehitusseadustikule, mis kooskõlastatakse ehitusspetsialistiga.
taotluse vorm

taotlus .rtf, .pdf     
tööde üleandimis-vastuvõtmisakt .rtf, .pdf