Eratee ehitus- ja remonditööde toetamine


toetuse nimetus Eratee ehitus- ja remonditööde toetamine
kirjeldus Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel. Vallavalitsus kuulutab toetuste taotluste vastuvõtmise välja peale vastava aasta eelarve vastuvõtmist, kuid mitte hiljem kui 1. aprilliks.
toetuse suurus Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.
menetlemise aeg Komisjon  vaatab läbi ja esitab vallavalitsusele ettepanekud taotluste rahastamiseks 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest. Vallavalitsus menetleb komisjoni ettepanekuid 10 tööpäeva jooksul peale vallavalitsusse saabumist ja saadab toetuse taotlejale väljavõtte vallavalitsuse korraldusest taotluse abikõlbulikkuse kohta.
õigusakt Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord
kontaktisik Abivallavanem - Aarne Laas, Aarne.Laas@kadrina.ee või 322 5603, 524 6009
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Ühe tee või teelõigu kohta saab esitada ühe taotluse. Juhul, kui tee läbib mitme maaomaniku kinnistut, tuleb esitada maaomanike ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud teeservituudi väljavõte notari notariaalaktist.
taotluse vorm .rtf, .pdf
  tööde üleandmis-vastuvõtmisakt .rtf