Hooldajatoetus

 

toetuse nimetus Hooldajatoetus
kirjeldus Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus, mida makstakse  isikule, kes on määratud puudega isiku hooldajaks. Hooldajatoetus määratakse seatud hoolduse ajaks.
Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust hiljemalt kuu viimasel kuupäeval. Kui toetuse saamise õigus lõpeb kuu keskel, makstakse toetus selle kuu eest täies ulatuses.

Hooldaja on kohustatud teavitama ametiasutust 10 päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa:
  1. määratud hooldajatoetuse suuruse muutumise või maksmise lõpetamise;
  2. hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või ära langemise.                                                               
toetuse suurus Hooldajatoetuse määrad raske ja sügava puudega isiku hooldajale kehtestab vallavalitsus. Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.
taotluse menetlemise aeg Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise koostab haldusakti sotsiaalosakonna ametnik 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale ja hooldajale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
õigusaktid

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva  hooldajatoetuse määra kinnitamine

kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee  
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse juures sotsiaalosakonna juhataja Rakvere tee 14, Kadrina alevik. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus
taotluse vorm .rtf   .pdf