2023. aasta hooldereform

1. juulist 2023 jõustuv hooldereform tähendab, et siis tuleb riik (KOV) hoolduse eest maksmisel appi ja inimeste osalus hooldekodukoha eest tasumisel väheneb:  

  • KOV katab edaspidi hoolduskulude osa, milleks on hoolduspersonali tööjõukulud;
  • Inimene ise või tema lähedased tasuvad ülejäänu – majutus, toitlustus ja muud isiklike vajadustega seotud kulud (ravimid, hügieenivahendid, transport jms).

Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam, nt ta on rahvapensioni saaja, siis hüvitab KOV puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

Hoolduskulude tasumise otsustab elukohajärgne kohalik omavalitsus, seetõttu on soovitav registreeritud elukohaandmed üle kontrollida kas lähimas kohalikus omavalitsuses või e-rahvastikuregistris.

KOV-i rahastuse saamise eelduseks on inimese taotlus, et ta soovib hindamist ja üldhooldusteenuse rahastust. Kui inimene ei suuda esitada kirjalikku taotlust, siis saab ta seda teha suuliselt ja sellisel juhul tema suuline taotlus protokollitakse.

Kulude tasumise piirmäär

Omavalitsusel on õigus kehtestada hoolduskuludele piirmäär ja see peab tagama, et inimesel on võimalik valida vähemalt mõne hooldekodu vahel, kus omavalitsuse tugi katab hooldustöötajate kulu.

Sobiva hooldekodu saab inimene või pere ka ise valida. Kui valituks osutub mõni kallim hooldekodu, mida KOV piirmäär ei kata, siis seda ületav osa tuleb endal juurde maksta. Kui aga isik koos lähedastega katab kõik kulutused ise, võib ta edaspidigi just endale sobivasse hooldekodusse minna.

Kui elate oma kodus ja vajate ööpäevaringset üldhooldusteenust, siis tuleb teil pöörduda registreeritud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes hindab, millist abi te vajate. Otsus tehakse 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest ja edastatakse teile kirjalikult. Kui hindamisel selgub, et vajate hooldekodu kohta, saab inimene ise või lähedaste abiga endale sobiva hooldekodu valida või abistab sellega sotsiaaltöötaja. Valiku tegemisel selgub ka kohatasu jagunemine inimese ja valla vahel.

Kui te juba elate hooldekodus, võtab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja teiega ise ühendust. Sotsiaaltöötaja selgitab välja teie hooldusvajaduse, kui seda pole juba varasemalt tehtud. Kui hindamine kinnitab, et vajate ööpäevaringset üldhooldusteenust, hakkab omavalitsus teie kohatasu maksmises osalema alates 1. juulist 2023. Kui sotsiaaltöötaja ei ole teiega hiljemalt juunikuuks ühendust võtnud, siis andke ise endast omavalitsusele märku.

Rohkem infot:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/uldhooldusteenus

https://www.sm.ee/hooldereform