Isikliku abistaja teenus

 

teenuse nimetus Isikliku abistaja teenus
kirjeldus Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada täisealise isiku iseseisvat toimetulekut vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete isikute hoolduskoormust.
Isikliku abistaja teenust kasutav puudega.
inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ning selgelt ja arusaadavalt koordineerima isikliku abistaja tööd.
Teenuse vajadus ja maht selgitatakse välja taotluse menetluse käigus lähtudes isiku abivajadusest, mille hindamiseks külastab sotsiaalosakonna ametnik abi vajavat isikut tema elukohas.  
Isikliku abistaja teenuse määramise otsustab sotsiaalosakonna ametnik haldusaktiga.
teenuse maksumus Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu tunnitasu alammäär, millest teenust saav isik tasub omaosalusena 20%.
taotluse menetlemise aeg Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest
õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine
kontaktisik Sotsiaaltööspetsialsit Merlin Rosar, 322 5626, Merlin.Rosar@kadrina.ee
   
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus.
Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendava dokumendi koopia.
 
Taotluse läbivatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.
taotluse vorm .rtf  .pdf