Kinnituskiri

 Tehnilistel põhjustel ei ole võimalik kinnituskirja taotleda. Oodake keskkonnaspetsialisti e-kirja infoga, kuidas taotlust esitada.
  Kinnituskiri
Kirjeldus Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.
Õigusakt Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
Kontaktisik Keskkonnaspetsialist
Vajalikud sammud Korraldatud jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab Kadrina Vallavalitsusele vormikohase kinnituskirja või teeb seda jäätveveo iseteeninduses.
Taotlemine Kinnituskirja saab esitada läbi jäätmeveo iseteeninduse.
Kui iseteenindust ei ole tehnilistel põhjustel võimalik kasutada, on võimalus esitada paberil taotlused vallamajas kohapeal.