Pühapäev, 5. juuni kl 11

Nelipüha
Püha Vaimu väljavalamine - See ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu Vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Sk 4:6

Ps 68:5-11 Hs 36:24-28 Ap 2:1-13 Jh 14:23-29

Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, Sina läkitasid oma apostlitele Püha Vaimu anni. Vaata oma Kiriku peale ja ava meiegi südamed Vaimule. Süüta meis oma armastuse tuli ja tugevda meid Sinu teenimiseks. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks!" Jh 14:27

 

Pühapäev, 12. juuni kl 11

Kolmainupüha
Varjatud Jumal - Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

Ps 95:1-2,6-7 Js 6:1-8 Rm 11:33-36 Jh 3:1-15

Kõigeväeline Jumal, kes Sa elad pühaduses ja kõrguses, oma loodut Vaimu läbi uuendad ja juhatad ning Kristuses oma kirkust ilmutad: puhasta meid kartustest ja kahtlustest ning tee meid väärilisteks Sind teenima, kes Sa koos Pojaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim." Jh 3:5-6

 

Pühapäev, 19. juuni kl 11

2. pühapäev pärast nelipüha
Kaduvad ja kadumatud aarded - Kristus ütleb: Kes teid kuulda võtab, see võtab kuulda mind, ja kes teid kõrvale lükkab, see lükkab kõrvale minu. Lk 10:16

Ps 49:6-10,16-21 Kg 5:9-14 1Jh 4:16-21 Lk 16:19-31

Jumal, oma lõpmatus armastuses oled Sa meie kätte usaldanud nii Sinu tõe tunnetuse kui ka Sinu andide külluse. Aita meil neid tarvitada heade majapidajatena, heldekäeliselt, ustavatena palves ja hoolsatena töös. Lase meil nõnda oma elu elada, et Sinu riik võiks kasvada. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnuist üles tõuseks! Lk 16:31

 

Pühapäev, 26. juuni kl 11

Surnuaiapüha Kadrina kalmistul. Laulab kirikukoor. Pärast teenistust kauaaegse õpetaja Henn Undi mälestustahvli avamine ja pühitsemine.

 

Maikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 1. mai kl 11

Ülestõusmisaja 3. pühapäev Misericordia Domini
Hea Karjane - Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Jh 10:11a,27-28a

Ps 23 Hs 34:11-16 1Pt 2:21-25 Jh 10:11-16

Armuline Jumal, halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad Sa meile Hea Karjase, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Me palume Sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati Sinu osaduses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütleb: "Mina olen hea karjane ja tunnen omi ja minu omad tunnevad mind, nõnda nagu Isa tunneb mind ja mina tunnen Isa." Jh 10:14-15

Pühapäev, 8. mai kl 11

Ülestõusmisaja 4. pühapäev Jubilate
Jumala rahva koduigatsus - Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud! 2Kr 5:17

Ps 66:1-9 Js 40:26-31 Hb 13:12-16 Jh 16:16-23

Jumal, meie taevane Isa, valgusta meid oma tõe säraga, kui me eksleme pimeduses. Juhi meid oma teel ja aita pärale jõuda igavesse ellu, mida oled omadele tõotanud. Täida meid rõõmuga, mida maailm ei suuda anda. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles jüngritele: "Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära." Jh 16:22

Pühapäev, 15. mai kl 11

Ülestõusmisaja 5. pühapäev Cantate
Taevariigi kodanikuna maailmas - Laulge Issandale uus laul, sest Ta on teinud imetegusid. Ps 98:1

Ps 98:1-9 Js 63:7-9 Jk 1:17-21 Jh 16:5-15

Issand, meie Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja andsid meie hinge uue laulu, millega võime Sind kiita ja ülistada. Julgusta meid kuulutama Sinu tegusid sõnade ja muusikaga, et taevane rõõm täidaks meie südamed. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Ma ütlen teile tõtt: teile on parem, et ma lahkun, sest kui ma ei lahkuks, ei tuleks Lohutaja teie juurde, aga kui ma ära lähen, siis ma saadan Tema teie juurde." Jh 16:7

Pühapäev, 22. mai kl 11

Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Palvepühapäev Rogate
Südame kõne Jumalaga - Tänu olgu Jumalale, kes ei ole heitnud kõrvale mu palvet ega ole mult ära võtnud oma heldust! Ps 66:20

Ps 40:2,4-6 Jr 29:11-14 Ef 3:14-21 Jh 16:23-33

Taevane Isa, kes Sa kuuled kõiki meie palveid. Kingi meile palve vaimu, et me ainult ise ei räägiks, vaid ka kuulaksime, mida Sina tahad meile öelda. Vabasta meid kõigest, mis meid koormab, et saaksime andeksandmist ja elaksime Sinu armastuse keskel, Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles jüngritele: "Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes palute Isalt, seda Ta annab teile minu nimel." Jh 16:23

Pühapäev, 29. mai kl 11

Ülestõusmisaja 7. pühapäev Exaudi
Püha Vaimu ootus - Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! Jh 12:32

Ps 27:1-3,7-9 Js 44:1-5 Rm 8:12-17 Jh 15:26-16:4

Püha Jumal, Sinu Poeg, meie Päästja, on Sinuga igaveses kirkuses. Kingi meile usku, et Ta on siiski meie keskel ja jääb meie juurde maailma ajastu otsani. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan, Tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis Tema tunnistab minust." Jh 15:26

 

 

Aprillikuu jumalateenistused

 

Pühapäev, 3. aprill kl 11

Paastuaja 5. pühapäev
Kannatuse pühapäev - Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28

 Ps 43:1-5 1Ms 22:1-13 Hb 9:11-15 Jh 11:47-53 

Jumal, Sina tõid oma Poja ohvriks maailma patu eest. Aita meil Tema kannatust meeles kanda ja Tema lunastustöö varal elada. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Ülempreester Kaifas ütles Jeesuse kohta: "Teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub." Jh 11:50

Pühapäev, 10. aprill kl 11

Palmipuudepüha
Aukuninga alandustee - Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b,15

Ps 22:2-6 Js 50:4-10 Fl 2:5-11 Jh 12:12-24

Issand Jeesus, meie Päästja. Inimesed tervitasid pidulikult Sinu saabumist Jeruusalemma, kuid jätsid siis Sind üksi kannatama. Anna meile julgust ja vaprust järgida Sind ka raskuste ja ebaõnnestumiste hetkedel. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles: "Tund on tulnud, et Inimese Poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja." Jh 12:23-24

Neljapäev, 14. aprill kl 18

Suur Neljapäev
Püha armulaud - Tema on mälestuse seadnud oma imetegudele. Halastaja ja armuline on Issand. Ps 111:4

Ps 111:2-5 Js 25:6-10 Ap 2:42-47 Lk 22:14-22

Issand Jeesus Kristus, toida meid eluleivaga ja anna meile juua õnnistuse karikast pühal armulaual, mille Sa oled meie jaoks seadnud. Liida meid selle sakramendi kaudu üha täielikumalt Sinu osadusse ja aita kasvada Sinule meelepärases pühitsetud elus. Luba meid kord taevasesse lauda Sinu juurde, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus võttis leiva, tänas ja murdis ja andis apostlitele, öeldes: "See on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks!? Lk 22:19

Reede, 15. aprill kl 11

Suur Reede. Ristitee palvus
Jumala Tall - Nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes Temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jh 3:16

Pühapäev, 17. aprill kl 11

Kristuse ülestõusmise püha ehk 1. ülestõusmispüha. Ristimine ja leeriõnnistamine
Kristus on surnuist üles tõusnud! - Kristus ütleb: Ma olin surnud, ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed! Ilm 1:18

Ps 118:15-24 Ho 6:1-3 1Kr 15:1-11 Lk 24:1-12

Kõigeväeline, igavene Jumal, Sa oled [tänasel päeval] oma Poja läbi võitnud surma ja avanud meile ligipääsu igavesele elule. Seepärast pühitseme rõõmuga Tema ülestõusmise püha. Loo meid oma Vaimu väega uueks, et ka meie ärkaksime elule ja käiksime ülestõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Tuletage meelde, mida Ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et Inimese Poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja kolmandal päeval üles tõusma. Lk 24:6-7

Pühapäev, 24. aprill kl 11

Ülestõusmisaja 2. pühapäev
Ülestõusnu tunnistajad - Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. 1Pt 1:3

Ps 116:1-9 Js 43:10-12  1Jh 5:4-12 Jh 20:19-31

Issand Jumal, Sina äratasid oma Poja surnuist ja lasid paljudel tunnistada Tema ülestõusmist. Aita meil usus vastu võtta nende tunnistus ja ava meie silmad nägema, kuidas Päästja veelgi tuleb meie juurde sõnas ja sakramendis, meile rahu kuulutades. Vabasta meid kõhklusest ja kinnita meie usku, nii et me ikka tunnistame Jeesust kui oma Jumalat ja Issandat, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas: "Rahu teile! Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid.? Jh 20:20-21

 

 

Märtsikuu jumalateenistused

Pühapäev, 6. märts kl 11

Paastuaja 1. pühapäev Invocavit
Jeesus - kiusatuste võitja - Selleks ongi Jumala Poeg saanud avalikuks, et Ta tühistaks kuradi teod. 1Jh 3:8b

Ps 91:1-15 1Ms 3:1-7 Hb 4:14-16 Mt 4:1-11

Issand, meie Jumal, Sina lasid oma Pojal kõrbes kiusatustega võidelda, et Ta võiks aidata inimesi, kes on kiusatustes. Anna meile jõudu Temale järgneda ning lase meil Tema abiga kõik kurja rünnakud ära võita. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Siis viis Vaim Jeesuse kõrbesse kuradi kiusata. Ja kui Ta oli nelikümmend päeva ja nelikümmend ööd paastunud, siis tuli Talle viimaks nälg kätte. Mt 4:1-2

Pühapäev, 20. märts kl 11

Paastuaja 3. pühapäev Oculi
Jeesus - kurjuse võimu võitja - Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! Lk 9:62

Ps 25:11-20 Sk 3:1-5 Ef 5:1-11 Lk 11:14-23

Jumal, meie taevane Isa, Sina läkitasid oma Poja maailma, et Ta tühistaks kuradi teod. Halasta meie peale, kui me kiindume halvasse ja satume kurja salakavalatesse püünistesse. Vabasta meid oma sõna kaudu, kingi usku andeksandmisse ning aita meil võita ükskõiksus ja loidus meis endis Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ajas välja kurja vaimu; see oli keeletu. Ja sündis, et kui kuri vaim oli välja läinud, hakkas keeletu inimene rääkima, ja rahvahulgad panid seda imeks. Lk 11:14

Pühapäev, 27. märts kl 11

Paastuaja 4. pühapäev Laetare
Eluleib - Kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja! Jh 12:24

Ps 84:6-10,13 5Ms 8:2-3 1Kr 10:1-6 Jh 6:1-15

Halastaja Jumal, armas taevane Isa, me täname Sind, et Sa oled andnud oma Poja Jeesuse Kristuse meile Eluleivaks, kes taevast on alla tulnud ja kingib maailmale elu. Anna meile alati seda leiba, et Ta elaks meis ja meie Temas, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Seal oli arvult umbes viis tuhat meest. Jeesus võttis nüüd leivad, tänas Jumalat ja andis neile, kes maas istusid, samuti ka kalakestest, niipalju kui nad tahtsid. Jh 6:10-11

 

 

Veebruarikuu jumalateenistused


Pühapäev, 6. veebruar kl 11

5. pühapäev pärast ilmumispüha
Kahesugune külv - Issand toob valguse ette pimedusse varjunud asjad ning teeb avalikuks inimsüdamete kavatsused. 1Kr 4:5b

Ps 37:1-9 Hs 33:10-16 Kl 3:12-17 Mt 13:24-30

Jumal, meie taevane Isa, me täname Sind, et Sa külvad head ja puhast sõnaseemet meie südamesse. Vala meie peale Püha Vaimu kui vihma, et Sinu seeme võiks idaneda, ja takista kurja vaenlast hea seemne hulka umbrohtu külvamast. Lase meid sõnades ja tegudes Sinule meelepärast vilja kanda Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühapäev, 13. veebruar kl 11

3. pühapäev enne paastuaega Septuagesima
Teenimatu arm - Me ei heida oma anumisi Su palge ette mitte oma õiguse pärast, vaid Sinu suure halastuse pärast! Tn 9:18

Ps 18:2-7 Jr 9:22-23 1Kr 9:24-27 Mt 20:1-16

Issand Jumal, Sina kutsud meid oma viinamäele ega jäta kedagi jõude. Anna meile kõigile ülesanded Sinu riigis ja juhi meid oma tarkust mööda. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühapäev, 20. veebruar kl 11

2. pühapäev enne paastuaega Sexagesima
Jumala sõna külv - Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Hb 3:15

Ps 44:2-5 Js 55:6-11 Ap 16:9-15 Lk 8:4-15

Kõigeväeline Jumal, me täname Sind, et Sa külvad meisse oma sõna seemet. Aita meil oma Püha Vaimu läbi seda rõõmuga vastu võtta ning usu, lootuse ja armastuse vilja kanda. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Pühapäev, 27. veebruar kl 11

Pühapäev enne paastuaega Esto mihi; Quinquagesima
Jumala armastuse ohvritee - Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast! Lk 18:31

Ps 31:1-6 Js 58:1-9 1Kr 13 Lk 18:31-43

Armuline Jumal, Sa näitasid oma Poja kannatuses ja surmas maailmale oma armastust. Ava meie südamesilmad, et me mõistaksime Tema ohvri saladust ja järgneksime Talle kuuletumise ja armastuse teel. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.