Jumalateenistused jaanuaris

 

NB! Jumalateenistused toimuvad leerimajas

 

Pühapäevak, 6. jaanuaril kell 11

Kristuse ilmumise püha ehk kolmekuningapäev

Jeesus, maailma valgus - Pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. 1Jh 2:8

Ps 72:1-3,8-12 Js 60:1-6 Ef 3:2-9 Mt 2:1-12

Jumal, meie taevane Isa, Sinu täht juhatas Hommikumaa targad sõime juurde ja Sa ilmutasid neile oma Poega. Juhi ka meid, nii et me usus Tema kui oma Issanda ära tunneme ja seeläbi viimaks Sinu kirkust näeme. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Tähetargad kuulasid kuninga jutu ära ning asusid teele. Ja vaata, täht, mille tõusmist nad olid näinud, käis nende eel, kuni jäi seisma selle paiga kohale, kus oli laps. Mt 2:9

 

 

Pühapäeval, 13. jaanuaril kell 11

Kristuse ristimise püha ehk 1. pühapäev pärast ilmumispüha

Ristimise and - Keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed. Rm 8:14

Ps 89:19-22,27-30 Js 42:1-4 Tt 3:4-7 Mt 3:13-17

Issand Jumal, taevane Isa, Sina ilmutasid end oma armsa Poja ristimise hetkel ja tahad, et meiegi Teda kuulaksime. Me oleme Tema käsu ja tõotuste peale ristitud, saanud pattude andeksandmise ja uuesti sündinud Sinu lasteks. Aita meil nüüd Sinu lastena uues elus käia ning jõuda Sinu igavesse riiki. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Kui nüüd Jeesus oli ristitud, tuli ta kohe veest välja. Ja vaata, taevad avanesid ning Ta nägi, kuidas Jumala Vaim laskus otsekui tuvi ja tuli Tema peale. Mt 3:16

 

 

Pühapäeval, 20. jaanuaril kell 11

2. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus ilmutab oma jumalikku väge - Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Jh 1:17

Ps 105:1-5,39-42 2Kn 4:1-7 (v Js 12:1-6) Rm 12:6-16 Jh 2:1-11

Kõigeväeline Jumal, Sa oled ilmutanud oma väge ja juhtinud paljusid oma Poja tegude varal usule. Ava meiegi silmad nägema imesid, mida Ta on teinud, ja tugevda meie usku Sinu väesse ja armastusse; Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles teenritele: "Täitke anumad veega!" Ja nad täitsid need ääretasa. Ja Ta ütles neile: "Ammutage nüüd ja viige pulmavanemale!" Ja nemad viisid. Jh 2:7-8

 

 

Pühapäeval, 27. jaanuaril kell 11

3. pühapäev pärast ilmumispüha

Jeesus äratab usule - Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast, ja nad istuvad lauas Jumala riigis. Lk 13:29

Ps 102:16-23 5Ms 10:17-21 (v 1Kn 8:41-43) Rm 1:16-17 Mt 8:5-13

Jumal, kõigi rahvaste Isa, Sa oled kutsunud enda juurde ka neid, kes on Sinust kaugel. Aita, et evangeeliumi kuulutus jõuaks iga inimeseni ja kõik rahvad kiidaksid ja teeniksid Sind Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Hea Sõnumi Ring kelll 11 leerimajas

 

Jumalateenistused detsembris

 

Pühapäeval, 2. detsembril kell 11

Advendiaja 1. pühapäev, kirikuaasta algus

Sinu Kuningas tuleb alandlikkuses - Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! Sk 9:9


violett

Ps 24:7-10 Js 62:10-12 Rm 13:11-14 Mt 21:1-9

Issand Jeesus, meie Päästja, alandliku ja vaiksena viid Sina oma kuningriigi võidule ja murrad kurjuse meelevalla. Me ootame Sinu armu ja rahu. Sinu sõna ja sakramendid tugevdagu meid lootuses ka uue kirikuaasta jooksul. Kuule meid, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Rahvahulgad, kes käisid Jeesuse eel ja järel, hüüdsid: "Hoosanna Taaveti Pojale! Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel! Hoosanna kõrgustes!? Mt 21:9

Laulab kirikukoor. Külalisena jutlustab kaitseväekaplan Peeter Paenurm

 

 

Pühapäeval, 9. detsembril kell 11

Advendiaja 2. pühapäev

Sinu Kuningas tuleb kirkuses - Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! Lk 21:28

violett

Ps 80: 2-3,15-20 Ho 2:20-22 1Pt 1:13-17 Lk 21:25-33

Kõigeväeline Jumal, taevane Isa, me palume Sind: ärata meid üles, et siis, kui Sinu Poeg tagasi tuleb, oleksime valmis Teda rõõmuga vastu võtma ja Sind puhta südamega teenima. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Kui kõik see hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!" Lk 21:28

Hea Sõnumi Ring leerimajas kl 11. Pärast teenistust kirikukohv leerimajas

 

 

Pühapäeval, 16. detsembril kell 11

Advendiaja 3. pühapäev

Valmistage Issandale teed - Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! Js 40:3a,10a

violett

Ps 85:9-14 Jr 3:21-25 1Kr 4:1-5 Mt 11:2-10

Kõigeväeline Jumal, Sina kutsusid kord Ristija Johannese tunnistama Sinu Poja tulemist ja valmistama Talle teed. Pööra meie kangekaelsed südamed järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.
Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast! Mt 11:5-6

 

 

Pühapäeval, 23. detsembril kell 11

Advendiaja 4. pühapäev

Issand on lähedal - Olge ikka rõõmsad Issandas! Taas ma ütlen: Olge rõõmsad! Issand on ligidal! Fl 4:4,5b

violett

Ps 130:5-8 (v Ps 102:14,16-17,20-22) Sf 3:14-17 Fl 4:4-7 Mt 1:18-24

Issand, meie Jumal, me rõõmustame koos Neitsi Maarjaga Sinu suurte tegude üle. Valmista meie südamed vastu võtma rõõmusõnumit Päästja sündimisest ja lase sellel uuendada meie elu ning teha meist rahu ja armastuse saadikud. Seda palume Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Ennäe, neitsi jääb lapseootele ja toob ilmale poja, ja Teda hüütakse nimega Immaanuel, see on tõlkes: Jumal on meiega. Mt 1:23

"Tähevalgus" Jumalateenistus lastele kell 18

 

 

Esmaspäeval, 24. detsembril kell 18

Jõululaupäev ehk jõuluõhtu

Vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu!

Kõigeväeline Jumal, valguse Isa, me täname Sind Sinu suure armastuse eest, et Sa oled keset inimkonna pimedat patuööd oma ainusündinud Poja meile valguseks andnud. Paistku Tema valgus jõulusõnumis meiegi südametesse, täitku meid tõelise rõõmuga ning avagu meie huuled Sind kiitma ja ülistama Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

 

 

Teisipäeval, 25. detsembril kell 11

Kristuse sündimispüha ehk 1. jõulupüha

Sõna sai lihaks - Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema kirkust. Jh 1:14

valge

Ps 100 Js 52:7-10 v Js 11:1-9 Hb 1:1-12) v 1Jh 4:9-16 Jh 1:1-14

Taevane Isa, me täname Sind, et Sa saatsid oma Poja meie Päästjaks patust muserdatud maailma. Ta on Sinu kirkuse kiirgus ja Sinu olemuse kuju. Ava meile Tema sündimise saladus ja luba kogu maailmal näha, mida Sa oled oma Pojas kinkinud. Kinnita meie usku ja kingi meile jõudu elada Sinu valguses, et me jõuaksime siit kaduvusest igavesse ellu, kus me saame näha Sinu Poja, meie Issanda tõelist kirkust, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Ingel ütles karjastele: "Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus." Lk 2:10-11

 

 

Pühapäeval, 30. detsembril kell 11

Jõuluaja 1. pühapäev

Püha Perekond - Suured on Issanda teod, uuritavad kõigile, kellel neist on hea meel. Ps 111:2

valge

Ps 71:14-19 Js 25:1,4-5 Gl 4:3-7 Lk 2:33-40

Kõigeväeline Jumal, Sa oled Püha Perekonna näol kinkinud meile eeskuju. Aita ka meie peredel elada üksmeeles ja vagaduses ning liida neid vastastikuses austuses ja armastuses. Viimaks too meid kõiki Sinu igavese isamaja rõõmu ja rahusse. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

 

 

Esmaspäeval, 31. detsembril kell 18

Taizé-palvus leerimajas

Igavene Jumal, me täname Sind kõige eest, mida Sa möödunud aastal oled meile jaganud. Anna andeks meie teadmatult ja teadlikult tehtud eksimused. Luba meid uuesti algusest alata. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

 

Jumalateenistused novembris

 

Pühapäeval, 4. novembril kell 11

24. pühapäev pärast nelipüha

Kahe riigi kodanik - Kuningate Kuningas ja isandate Issand, kellel ainsana on surematus, Tema päralt olgu au ja igavene võimus. 1Tm 6:15,16
KLPR 289  roheline

Ps 75:2-8,10-11   Tn 2:31-41,44   Rm 13:1-7   Mt 17:24-27

Issand Jeesus, meie Lunastaja, Sinul on meelevald nii taevas kui ka maa peal ja Sina tahad, et me elaksime õiguses ja rahus. Aita meil elus hinnata õigeid väärtusi, täita oma kohust ühiskonna ees ja kõiges Sinule ustavaks jääda, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus küsis: "Mis sa arvad, Siimon, kelle käest võtavad kuningad maa peal tolli või pearaha? Kas oma poegadelt või võõrastelt?? Peetrus ütles: "Võõrastelt.? Mt 17:25-26

Lisalugemine: Trk 11:22 - 12:2
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7  Mk 6:45-52
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7  Tn 4:1-14

 

 

Pühapäeval, 11. novembril kell 11

25. pühapäev pärast nelipüha

Surmast ellu - Tänage Isa, kes teid on teinud kõlblikuks osa saama pühade pärandist valguse riigis. Kl 1:12
KLPR 378  roheline

Ps 126   Kg 12: (1-5) 6-7   2Tm 4:6-8   Lk 20:27-40

Püha, igavene Jumal, Sa ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Sinus leiame selle maailma kaduvuse ja surma keskel elu mõtte. Aita meil selles usus kasvada ja kõiges Sind teenida, et võiksime kord näha, millesse siin oleme uskunud. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Jeesus ütles: "Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale." Lk 20:38

Lisalugemine: Trk 1:7-15
Laupäeva õhtul: Ps 108:2-7   Ii 14:7-14 (v Trk 3:1-9)
Pühapäeva õhtul: Ps 108:2-7   1Ts 5:23-24

Martin, Tours'i piiskop († 397)
valge*
Ps 9:8-12   Js 58:7 - 8:1   1Ts 5:1-11   Mt 25:31-40

Issand Jumal, Sina näed, et meil endil ei ole midagi, mis Sinu ees püsima jääks. Hoia meid oma armus, et me alati elaksime püha Martini kombel ligimesi armastades ja oleksime Sinule meelepärased. Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.

Isadepäev

Hea Sõnumi Ring leerimajas kell 11. Pärast teenistust kirikukohv.

 

Pühapäeval, 18. novembril kell 11

Valvamispühapäev. Kirikuaasta eelviimane pühapäev

Valvake! - Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35
KLPR 177  roheline

Ps 90:1-6,12-15   Ps 94:8-15   1Ts 5:2-11   Mt 24:36-44

Issand Jeesus Kristus, kes Sa tagasi tuled päeval, millest ei tea isegi inglid taevas. Anna, et elu mured ja ahvatlused ei saaks meid eksitada. Aita meil ustavalt valvata ja paluda, nii et me Sinu tulemise päeval võiksime rõõmuga kuulda Sinu häält ja minna Sind vastu võtma. Julgusta meie südameid Sinu tõotusi uskuma, et miski meid ei lahutaks Sinu armastusest, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglid ega Poeg, vaid Isa üksi. Sest nii nagu olid Noa päevad, nõnda on Inimese Poja tulemine. Mt 24:36-37

Lisalugemine: Trk 7:7-14
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Mk 13:1-8
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Kl 1:1-5a

 

 

Pühapäeval, 25. novembril kell 11

Igavikupühapäev. Kuningas Kristuse püha

Kristus - taeva ja maa Issand - Meie kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees. 2Kr 5:10
KLPR 299  valge

Ps 143:1-10   Tn 12:1-3   Ilm 20:11-21:1   Mt 25:31-46

Issand, meie Lunastaja, Sina oled kõikide aegade valitseja, taevane Kuningas, kellele alluvad kõik väed ja võimud. Sinu riigi saabumist ei saa keegi takistada. Rõõmusta meid selles veendumuses ja kingi meile usk Sinu tõotuste täitumisse. Jõudku pea Sinu taastuleku päev, mil Sa teed oma kuningriigi kõigile avalikuks ja me võime Sinu lunastatud kogudusena Sulle vastu minna, kes Sa koos Isaga Püha Vaimu ühtsuses elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Jeesus ütles jüngritele: "Tema ette kogutakse kõik rahvad ja Ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest." Mt 25:32

Lisalugemine: Su 44-64
Laupäeva õhtul: Ps 34:12-23   Sk 8:1-8 (v Tb 13:11-18)
Pühapäeva õhtul: Ps 34:12-23   Ilm 12:10-12a

Katariina Aleksandriast, märter († 4. saj), kadripäev

Hea Sõnumi Ring leerimajas kell 11. Pärast teenistust kirikukohv leerimajas.