Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et SKP Invest OÜ (registrikood: 11476740) (aadress Riia tn 2, Tartu linn, Tartu linn 51004 Tartu maakond) taotluse alusel on võetud menetlusse geoloogilise uuringu luba.

Uuringuluba taotletakse Lääne-Virumaal Kadrina vallas Undla külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Otrimaa (27302:002:0581). Uuringuruumi nimetus on Undla uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,24 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 7 m. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ja ehitus- ja täitekruus. Taotluse seletuskirja kohaselt on Otrimaa katastriüksusel taotletava Undla uuringuruumi teenindusala piires on varasemalt ehitusmaavara kaevandatud, kuid taotletava teenindusala piires asuva vana karjääriala kohta geoloogiliste uuringute andmed puuduvad. Taotluse seletuskirja kohaselt koosnevad Eesti geoloogilise baaskaardi (Kadrina leht 6433) andmetel piirkonna oosid väga muutliku terastikulise koostisega materjalist, sisaldades nii kristalliinse koostisega rahne ja munakaid kui ka eriteralist kruusakat liiva.

Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: veetasemete mõõtmine uuringupunktides, topogeodeetiline mõõdistamine, proovide võtmine materjali terastikulise koostamise määramiseks, kruusa puhul ka purunemiskindluse (LA katse) määramiseks. Taotletava loa kehtivusaeg on kaks (2) aastat. Uuringu teostaja on Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Liiva 41, Tartu linn, Tartu linn, 50303 Tartu maakond).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 56564094, e-post info@keskkonnaamet.ee).
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS: https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile menetluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 on muudetud seoses veelloa kehtivuse pikendamisega kuni 31.03.2021.

Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud keskkonnaloa nr L.VV/323246 muutmise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa nr L.VV/323246 eelnõu. Keskkonnaluba nr L.VV/323246 muudetakse loa kehtivuse pikendamiseks uue keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuni 31.03.2021.
Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).
Eelnõu(de)  ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas menetluse nr M-111152 all.
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. 
 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Plast Osaühing (registrikood: 11604468) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Viru tn 1, 45201) poolt esitatud keskkonnaloa taotlus on võetud menetlusse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) § 41 lg 1 p-le 3 ning jäätmeseaduse 73 lg 2 p-le 2 plasti höövli- ja treilaastude jäätmekoodiga 12 01 05 kogumiseks, ladustamiseks- R13 ja ringlussevõtuks toimingukoodiga R3m- mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel. Plastijäätmete kogumist ja taaskasutamist kavandatakse Lääne-Viru maakonnas, Kadrina alevikus, Viru tn 1b kinnistul katastritunnusega 27202:001:0387 kinnistu registriosa numbriga 13965850.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS menetluse nr M-108719 alt ja dokumendina T-KL/1002472.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keelduva otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Kunderi 18, 44307. 

Keskkonnaloa andmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 on muudetud seoses veelloa kehtivuse pikendamisega kuni 31.08.2020.

Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas menetluse nr M-109584 all.

 

Keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet teatab keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidiKeÜS) § 46 lg 1 alusel, et on võtnud menetlusse Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika (registrikood 10045989, aadress: Puiestee tn 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond; edaspidi ettevõte) 19.03.2020 esitatud keskkonnaloa taotluse (edaspidi taotlus) vee erikasutamiseks (edaspidi veeluba).

Veeluba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Leikude külas Armiko turbatootmisalal (registriosa nr 3267231, katastritunnus 27302:002:0048) turba kogumisväljakute sademe- ning kuivendusvee Pakitu peakraavi (keskkonnaregistrikood VEE1078300) juhtimiseks.

Ettevõte omab Armiko turbatootmisalal maavara kaevandamise luba nr L.MK.LV-35915 kehtivusega kuni 01.05.2030.

Veeluba on kohustuslik kui juhitakse suublasse sademevett jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk või oht veekogu seisundile ning juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett (veeseadus § 187 p 6 ja 9).

Keskkonnaamet rakendab veeloa andmisel avatud menetlust. Veeloa taotluse menetluse aeg on 90 päeva nõuetekohase taotluse saamisest arvates (KeÜS § 49 lg 1).

Digitaalselt on keskkonnaloa taotlusega seotud dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS. (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri DM-108961-1.

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

 
Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.
 
Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud keskkonnaloa nr L.VV/323246 muutmise korralduse eelnõu ja keskkonnaloa nr L.VV/323246 eelnõu. Keskkonnaluba nr L.VV/323246 muudetakse loa kehtivuse pikendamiseks uue keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni, kuni 31.08.2020.
 
Kadrina Vallavalitsusele on antud keskkonnaluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).
 
Eelnõu(de)  ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda (eriolukorra tõttu on võimalik eelnõudega tutvuda vaid digitaalselt). Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis Kotkas menetluse nr M-109584 all.
 
Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-post: info@keskkonnaamet.ee alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. 
 

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing Vinni Varahaldus (registrikood: 11235031) (aadress Tööstuspargi tn 6, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Viru maakond 46601) taotlus geoloogilise uuringu loa saamiseks Orapere uuringuruumis on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kiku külas eraomandisse kuuluval katastriüksusel Orapere (katastritunnus: 71601:002:0045) Uuringuruumi nimetus on Orapere uuringuruum. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 11.25 ha. Taotletav uuringuruumi teenindusalal kattumist arvel oleva maavaravaruga ei ole. Kõrbse turbamaardla (registrikaart nr 0324) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala idaservast ca 20,3 m kaugusele ning Kiku turbamaardla (registrikaart nr 0323) jääb taotletava uuringuruumi teenindusala lõunaservast ca 304 m kaugusele.

Geoloogilise uuringu eesmärk on välja selgitada looduslike lasundite, sh maavara lasumistingimused, kvaliteet ja kogus. Taotluse seletuskirja kohaselt soovib taotleja, Osaühing Vinni Varahaldus juhul kui geoloogilise uuringu tulemusel kinnitatakse alal maavara aktiivne tarbevaru, soovib OÜ Vinni Varahaldus taotleda sinna kaevandamisõigust. Uuringu käigus plaanitakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 20 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on OÜ J.Viru Markšeideribüroo (registrikood: 11644539; aadress: Tartu mnt 84A - 50 10112 Tallinn).

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel:56564094; e-post: info@keskkonnaamet.ee)
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS Tariston (registrikood: 10887843) (aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317) poolt esitatud Uku liivakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa (edaspidi keskkonnaluba) taotlus on menetlusse võetud.

Keskkonnaluba taotletakse Uku liivakarjääri mäeeraldisele, mis asub koos teenindusmaaga Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Arbavere külas riigile kuuluval (valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus) kinnistul Loobu metskond 34 (katastritunnus 27301:001:0125). Taotletav mäeeraldis hõlmab täielikult Uku liivamaardla (registrikaardi nr 0954) ehitusliiva aktiivse tarbevaru 1 ja 2 plokki.

Uku liivakarjääri mäeeraldise pindala on 20,41 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 24,36 ha. Maavara kaevandamise loa kohaselt on mäeeraldise aktiivse tarbevaru ehitusliiva kogus 3 536 tuh m3, millest kaevandatav varu on 3 165 tuh m3. Maavara kaevandamise keskmiseks aastamääraks taotletakse 211 tuh m³. Maavara plaanitakse kasutada teedeehitusel. Maavara kaevandamise loa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

Keskkonnaloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti lähimas kontoris (tel 56564094; e-post info@keskkonnaamet.ee)..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil https://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312) esitatud Kalajärve II liivakarjäär mäeeraldisel maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/300603 muutmise taotlus on võetud menetlusse.

Taotluse kohaselt soovib AS YIT Eesti pikendada kaevandamisloa kehtivust 13 aasta võrra kuna tootmistegevusest lähtuvalt ei ole võimalik kogu ehitusliiva tarbevaru väljata ning kaevandamisega rikutud maad korrastamist kaevandamisloaga määratud tähtajaks ehk 22.04.2020.

Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 67 lg 1 sätestab, et kui kaevandamisloa kehtivusaja jooksul ei ole kaevandatavat maavara mäeeraldise piires täielikult ammendatud või kaevandatud maa ei ole korrastatud, pikendab kaevandamisloa andja loa omaja taotluse alusel loa kehtivust aja võrra, mis on vajalik maavara ammendamiseks, kuid mitte rohkem kui MaaPS § 60 lg 1 sätestatud tähtaja võrra. MaaPS § 60 lg 1 kohasel antakse liiva, kruusa, järvelubja, järvemuda ja meremuda kaevandamise luba antakse kuni 15 aastaks ja seega on lubatud luba ka pikendada 15 aasta võrra. Kuna maavara kaevandamise luba on pikendatud kahel korral (Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja 12.01.2012 korraldusega nr V 1-15/12/14 ja 02.01.2015 korraldusega nr V1-15/15/1) kokku 8 aasta võrra, siis on võimalik pikendada luba veel vaid 7 aasta võrra.

Kalajärve II liivakarjäär (katastritunnus 27301:001:0155, sihtotstarve: mäetööstusmaa 100%,) asub Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Läsna külas riigiomandisse kuuluval katastriüksusel. Nimetatud katastriüksuse valitseja on Keskkonnaministeerium ning volitatud asutus Maa-amet. Kalajärve II liivakarjääri mäeeraldise pindala ja mäeeraldise teenindusmaa pindala pindala 0,74 ha.

Kalajärve II liivakarjääri mäeeraldis on seotud Kalajärve maardla ehitusliiva aktiivse tarbevaru 4. plokiga. Ehitusliiva aktiivse tarbevaru kogus mäeeraldisel on 84 tuh m³, sh kaevandatav varu 49 tuh m³ (seisuga 30.04.2009. a). Maavara kasutusalaks on ehitus ja teedeehitus.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis https://dhs-adr-kea.envir.ee/

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn. 

Keskkonnaloa muutmise või muutmisest keeldumise eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Geoloogilise uuringuloa menetluse teade

 

Keskkonnaamet teatab, et AS YIT Eesti (registrikood: 10093801) (aadress Harju maakond, Tallinn, Pärnu mnt 102b, 11312) poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotlus on võetud menetlusse.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse liiva uuringuks Kalajärve IV uuringuruumis. Uuringuruum asub osaliselt Harju maakonnas Kuusalu vallas Valgejõe külas ja osaliselt Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Läsna külas katastriüksustel Loksa metskond 39 (tunnus: 42301:005:0396; maatulundusmaa 100%); Loobu metskond 3 (tunnus: 27301:001:0172, maatulundusmaa 100%) ja Loobu metskond 4 (tunnus: 27301:001:0202, maatulundusmaa 100%). Nimetatud katastriüksuste omanik on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus on Riigimetsa Majandamise Keskus.

Kalajärve IV uuringuruum koosneb neljast eraldi lahustükist ja uuringuruumi teenindusala pindala on 146,46 ha. Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat. Uuringu teostaja on Mäebüroo Nord OÜ (registrikood: 11560452).

Keskkonnaamet kontrollis geoloogilise uuringu loa taotluse vastavust maapõueseaduses ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud nõuetele. Taotlus vastas esitatud nõuetele. Uuringuloa taotlust on kontrollinud keskkonnaregistri andmete volitatud töötleja, Maa-amet.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringuloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216, Tallinn.

Geoloogilise uuringuloa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Aru Grupp Aktsiaselts (registrikood: 10108425) (aadress Rakvere tee 12, Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond, 45203) esitas 19.12.2019 paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa nr L.ÕV/320525 muutmise taotluse ja lubatud heitkoguste projekti (edaspidi LHK projekti), mille Keskkonnaamet võttis menetlusse. Õhusaasteloa muutmist taotletakse käitisele, mille tootmisterritoorium hõlmab Kadrina vallas Hulja alevikus järgmiseid kinnistuid: Rakvere tee 8 (27202:001:0362), Rakvere tee 10 (27202:001:0360), Rakvere tee 12 (27202:001:0309). Ettevõtte põhitegevusala on puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad) – EMTAK 16231.

Käitises paikneb kokku 15 heiteallikat: puidukatelde korstnad, puidu mehhaanilise töötlemise ja saepuru laadimise heiteallikad, värvimise ja kuivamisalade ventilatsioonid. Ettevõtte tööaeg on esmaspäevast-reedeni kl. 06:30-22:30. Aasta jooksul lendub käitise heiteallikaste välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 16,359 tonni, süsinikoksiidi 13,167 tonni, tahkeid osakesi (summaarselt) 4,908 tonni, lämmastikdioksiidi 2,304 tonni ja vääveldioksiidi 0,121 tonni. Põletusseadmete juures kasutatakse püüdeseadmena multisüklonit. Puidu mehaanilise töötlemise ja saepuru laadimise juures on kasutusel kottfiltrid, filterkangas ja Hekotek tsüklon. Värvimis- kuivamisalade ventilatsioonides puhastavad õhku kangasfiltrid, klaaskiudfilter, filterkotid ja kihiline paberfilter koos lisakangaga.

Aru Grupp Aktsiaselts vajab õhusaasteluba keskkonnaministri 14.12.2016 määruse nr 67 kohaselt, sest mõningate saasteainete heitkogused ja põletusseadmete võimsused ületavad määruses nr 67 kehtestatud künnist.

Keskkonnaloa muutmise menetluse algatamise otsuse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni kontoris (Kunderi 18, 44307, Rakvere). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Kunderi 18, 44307, Rakvere.

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 58 lõike 3 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on antud tähtajatu vee erikasutuse keskkonnaluba nr L.VV/333873 Loobu jõe (VEE1077900) paisutamiseks Lääne Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (PAIS016100).

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 6744 800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Keskkonnaamet
Narva mnt 7a, Tallinn
Telefon: 6807438
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE

Teadaande number 1550069

Otseviit teadaandele: 

https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Keskkonnaamet/keskkonnaluba/keskkonna-andmise-voi-andmisest-keeldumise-teade/2019/11/25/1550069

 

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV333873 andmise korralduse, keskkonnamõju eelhinnangu ja vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV333873 eelnõu.

Kadrina Vallavalitsus taotleb tähtajatu vee erikasutuse keskkonnaluba Loobu jõe (VEE1077900) paisutamiseks Lääne Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27 301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (PAIS016100).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee)

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Vee erikasutusloa eelnõu avalikustamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) nimele on valminud vee erikasutusloa nr L.VV/323246 pikendamise ja pikendamise korralduse eelnõu.

Kadrina Vallavalitsusele on antud vee erikasutusluba nr L.VV/323246 Kadrina alevikus Kadrina paisjärve kinnistul (registriosa nr 4923931, katastritunnus 27305:003:0251) Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Kadrina paisul (EELIS kood PAIS025640).

Eelnõu(de) loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Eelnõu(d) on digitaalselt kättesaadav(ad) Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Ettepanekuid ja  vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn, kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

 

Vee erikasutusloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldab teadaande veeseaduse (VeeS) § 9¹ lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Kadrina Vallavalitsus (registrikood: 75007824) (aadress Lääne-Viru maakond, Kadrina vald, Kadrina alevik, Rakvere tee 14, 45201) taotleb tähtajatut vee erikasutusluba Loobu jõe (keskkonnaregistrikood VEE1077900) paisutamiseks Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Loobu külas Kaldapealse (registriosa nr 4705331, katastritunnus 27301:002:0209), Sepikoja tee (registriosa nr 2221650, katastritunnus 27301:002:0342) ning Silla (registriosa nr 4722131, katastritunnus 27301:002:0210) kinnistutel Loobu paisul (Eesti Looduse Infosüsteemi ehk EELIS kood PAIS016100).

Vee erikasutusloa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Tallinna kontoris (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn; tel 674 4800, e-post: info@keskkonnaamet.ee).

Kuni vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Otseviit teadaandele

 

Kompleksloa menetluse algatamise teade

 

Keskkonnaamet avaldas 03.09.2018 Ametlikes Teadeannetes kompleksloa menetluse algatamise teate tööstusheite seaduse (THS) § 33 lõike 1 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Viru Peekon OÜ (registrikood: 10764052) (aadress Riia mnt 89/6, Viljandi linn, Viljandi maakond) keskkonnakompleksloa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 10.08.2018 nr DM-101363-3 all) on menetlusse võetud. Viru Peekon OÜ muutis 10.08.2018 taotlusega oma 04.07.2018 esitatud taotlust (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 04.07.2018 nr DM-101363-1 all), mille tulemusena algatas 27.08.2018 kirjaga nr DM-101363-5 Keskkonnaamet 10.08.2018 esitatud taotlusele uue menetluse ning lõpetas eelmise menetluse.

Kallukse seafarmis planeeritakse uueks maksimaalseks kohtade arvuks kuni 2352 kohta nuumsigadele, 615 kohta emistele ning 1440 kohta võõrdepõrsastele.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680 7438.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav https://kotkas.envir.ee/application_registry (dokumendi number DM-101363-3).

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Paala tee 4, 71014 Viljandi.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.