Korraldatud jäätmevedu Kadrina vallas alates 1. maist 2022

12.05.22

 

Alates 01. maist 2022 kuni 30. aprillini 2027 osutab korraldatud jäätmeveo teenust Kadrina valla veopiirkonnas Ragn Sells AS.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, pakendijäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, biolagunevad aia- ja haljastujäätmed, suurjäätmed.

Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik Kadrina vallas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud, suvila, elu-, tootmis- ja äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanikud ja ettevõtted ning jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat jäätmeveoteenuse eest tasumisest.

Mida ja kuidas?

Kinnistul tekkinud jäätmeid tuleb hakata tekkekohal sorteerima ja korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid saab alates 1. maist 2022 anda edasiseks käitlemiseks üle jäätmevedajale vastavalt jäätmeveo teenuse hinnakirjale Kadrina vallas alates 01.05.2022.

Tekkekohal sorteeritud jäätmeid võib ka ise viia avalikku konteinerisse (paber, klaas, pakend), Kadrina jäätmejaama (info jäätmejaama lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav https://www.kadrina.ee/kadrina-jaatmejaam, Lääne-Viru Jäätmekeskusesse asukohaga Piira küla, Vinni vald (info lahtioleku aegade ja vastuvõetavate jäätmete kohta on leitav http://lvjk.ee/, kaalumaja telefon +372 622 6049), eramajades ja aiamaadel saab biolagunevaid jäätmeid ise nõuetekohaselt kompostida.

Paberi- ja kartongjäätmete kogumiseks tuleb kasutada eraldi kogumismahutit kortermajades, elamutes ja mitteeluruumides, kus tekib nädalas üle 20 kg paberit ja kartongi.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kohustusliku kogumissüsteemiga (eraldi kogumismahuti) on 1. maist 2023 liidetud kinnistud, millelt antakse ühes kalendrikuus üle vähemalt 4500 liitrit olme- ja pakendijäätmeid. Alates 1. maist 2023 on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kogumine mahutisse või tekkekohal kompostimine kohustuslik kõikidel elamumaa sihtotstarbega kinnistutel, toitlustusasustustes, koolides, lasteaedades, hoolekandeasutustes, kauplustes, ettevõtetes, kus tekib toidu- ja köögijäätmeid.

Kus uuendada lepinguid?

Jäätmevedaja Ragn-Sells AS kodulehe www.ragnsells.ee iseteeninduse kaudu on võimalik sõlmida ja uuendada korraldatud jäätmeveo lepinguid, jälgida mahuti tühjendusgraafikut, tasuda esitatud arveid ja saada muud teenusega seonduvat infot. Suurjäätmete ja haljastusjäätmete üleandmiseks saab esitada tellimus tellimus@ragnsells.com.

Kliendiinfo 606 0439 E - R 8.00 - 17.00, e-posti aadress info@ragnsells.ee

Jäätmeseaduse § 71 kohaselt on Kadrina Vallavolikogu 26.01.2022 määrusega nr 3 kehtestatud Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri  (edaspidi JHE, mis kehtib alates 07.02.2022). https://www.riigiteataja.ee/akt/404022022028?leiaKehtiv

Jäätmemahutite tühjendussagedused

Jäätmehoolduseeskirjaga on kehtestatud minimaalsed jäätmemahutite tühjendussagedused, mille kohaselt toimub olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusaladel (Kadrina ja Hulja alevik) vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja ja hajaasustusaladel (kõik Kadrina valla külad) vähemalt üks kord 12 nädala jooksul.

Kõigis valla eramutes on olmejäätmemahutite minimaalne suurus alates 80 liitrist ja lubatud on kasutada ka kuni 150 liitrist jäätmekotti, mille kaal täidetuna ei ületa 10 kg.

Kui Kadrina ja Hulja alevikes asuvatel elamuga kinnistutel kompostitakse biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid nõuetekohaselt (JHE § 28 ) kinnises kompostris, võib vallavalitsuse loaga segaolmejäätmeid regulaarselt üle anda jäätmevedajale harvem, kuid mitte vähem, kui üks kord 12 nädala jooksul.

Jäätmemahuti tühjendamine peab toimuma sagedusega, mis väldib jäätmemahuti ületäitumist, ebameeldiva lõhna ning kahjurite tekkimist. Kui jäätmemahuti on ületäitunud s.t mahuti kaant ei ole võimalik sulgeda või on mahuti kõrvale/peale paigutatud lisaks jäätmekotte- esitab jäätmevedaja lisaks jäätmemahuti tühjendustasule ka mahutiväliste jäätmete äraveo eest kõrgema lisatasu vastavalt hinnakirjale.

Juhul, kui veograafikus märgitud veopäeval jäätmeid üle ei anta s.t ei ole jäätmemahutit välja pandud või on takistatud jäätmemahutile juurdepääs, on jäätmevedajal õigus esitada jäätmevaldajale tühisõiduarve, mis on võrdne mahuti tühjendustasuga.

Mahutitele tuleb tagada juurdepääs

Graafikus märgitud veopäeval tuleb tagada jäätmemahutile ohutu ja vaba juurdepääs ning jäätmemahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid saab tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast. Kuni 800 liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel jäätmemahutid ja jäätmekotid võivad asuda kuni 10 m kaugusel (väravast väljaspool) jäätmeveoki võimalikust peatuskohast. Kaugemal kui 10 m asuvate jäätmemahutite/jäätmekottide tühjendamise eest on jäätmevedajal õigus küsida lisatasu.

1100 liitrised ja suuremad jäätmemahutid tuleb paigutada jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale jäätmeveokit kandvale pinnale, millele on tagatud jäätmeveoki juurdepääs jäätmemahuti tühjendusküljelt.

Kokkuleppel jäätmevedajaga, kui jäätmemahuti on lukustatud või asub lukustatud värava/tõkkepuu taga, avab ja sulgeb jäätmevedaja lisatasu eest temale antud võtmega värava või tõkkepuu või paigaldab lisatasu eest oma võtmega kodeeritud tabaluku väravale/tõkkepuule.

Jäätmevaldajad võivad kasutada mitme kinnistu peale ühismahuteid, seejuures on jäätmekäitluslepingu sõlmimine kohustuslik ning jäätmekäitluslepingus peab olema olema fikseeritud kõik ühismahutit kasutavad jäätmevaldajad, hõlmatavad kinnistud, jäätmekäitluse eest vastutav isik ja ühismahuti asukoht ning suurus. Ühismahutina ei saa kasutada 100 liitrist jäätmekotti.

Kadrina vallas mitme kinnistu omanik võib liituda korraldatud jäätmeveoga kõikide tema omandis olevate kinnistutega ning tal on õigus neil kinnistutel tekkivad jäätmed üle anda enda poolt valitud ühel kinnistul. Vallavalitsusel esitada ühise jäätmemahuti kasutamise taotlus. Ühismahuti kasutamise taotluse vorm vallavalitsusele esitamiseks: https://www.kadrina.ee/jaatmevaldajate-uhise-jaatmemahuti-kasutamine

Suvitajatele

Kui jäätmevaldaja kasutab ja viibib kinnistul ainult suveperioodil, siis on võimalik taotleda vallavalitsuselt luba kinnistu korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks liitumiseks suveperioodil 1. maist kuni 31. oktoobrini ja jäätmeveost vabastamist talveperioodil 1. novembrist kuni 30. aprillini kuni viieks aastaks. Perioodilise liitumise taotluse vorm: https://www.kadrina.ee/korraldatud-jaatmeveoga-perioodiline-liitumine

Erandkorras on võimalik taotleda kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamist teatud tähtajaks, kui kinnistul ei elata ja kinnistut ei kasutata (k.a suveperioodil). Kinnistu omanik esitab põhjendatud taotluse Kadrina Vallavalitsusele taotluse vormil: https://www.kadrina.ee/korraldatud-jaatmeveoga-liitumisest-vabastamine

Põhjendatud taotluse rahuldamise järgselt saab taotleja loa kinnistu erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks otsuses määratud tähtajaks. Kui kinnistu on erandkorras vabastatud korraldatud jäätmeveost, tuleb kinnistu omanikul või omaniku esindajal esitada 20. jaanuariks eelneva aasta vabastatud perioodi kohta Kadrina Vallavalitsusele kinnituskiri, https://www.kadrina.ee/jaatmeveoga-liitumisest-vabastatu-kinnituskiri, milles kinnitab, et korraldatud jäätmeveost vabastamise asjaolud ei ole muutnud s.t kinnistul ei ole eelneva aasta vabastatud perioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Kui kinnistu omanik või omaniku esindaja ei ole esitanud 20. jaanuariks Kadrina Vallavalitsusele kinnituskirja, liidetakse kinnistu alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga.

Juhul, kui korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodi jooksul toimub kinnistu omaniku vahetus (kinnistu müük) või ilmnevad muud kinnistu korraldatud jäätmeveost vabastamise aluseks olnud asjaolud, tuleb sellest hiljemalt 30 päeva jooksul teatada Kadrina Vallavalitsusele kadrina@kadrina.ee, telef 322 5620, 322 5600.

 

Alates 1. juulist 2020 muutuvad Ragn-Sells postiteenuste tasud

Seoses Eesti Posti otsusega tõsta alates 1. juulist 2020 postiteenuse tasusid 36% protsenti, muudab Ragn-Sells postiteenuste tasusid.

Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab Ragn-Sells alates 1. septembrist 2020 paberarvete väljastamise teenustasu 1,15 eurot. Tegemist on arve tootmise, ümbrikustamise ja postitamisega seotud kuludega.

Kõikidel klientidel on alati võimalik saada tasuta arveid e-mailile või tellida e-arve otse internetipanka. Lisaks saab igal ajal vaadata ja tasuda arveid Ragn-Sellsi iseteeninduses.

Kui inimesel ei ole endal ligipääsu e-postile, siis kindlasti on see võimalus tema perekonnaliikmetel, lähikondlastel või toetusisikutel. Ragn-Sellsi kogemus näitab, et paberarvete kasutamine ei tulene niivõrd sellest, et inimesel ei ole ligipääsu alternatiivsetele kanalitele, vaid on seotud varasemate harjumustega.

Muudatus rakendub 2 kuu pärast, mis annab kõikidele piisavalt aega, et edaspidi teha arvetega seotud toimingud e-kanalites.

 Tutvuge lähemalt 1. septembrist 2020 kehtima hakkavate postiteenuste tasudega.