Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine


teenuse nimetus Korraldatud jäätmeveoga perioodiline liitumine
kirjeldus Korraldatud jäätmeveoga perioodilist liitumist saab taotleda kinnistu omanik, kellele kuuluval kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata enam kui kolme järjestikuse kuu jooksul.
Jäätmeseaduse § 69 lõike 5 alusel esitab jäätmevaldaja järgmise aasta 20. jaanuariks  vallavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et käesoleva taotluse alusel korraldatud jäätmeveost vabastatud perioodil ei ole kinnistul elatud ega kinnistut kasutatud.

Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata enam kui kolme järjestikuse kuu jooksul, võib ta jäätmevaldaja erandkorras korraldatud jäätmeveost perioodiliselt vabastada. Vabastamine toimub vallavalitsuse korralduse alusel.
Korralduses sätestatakse:
jäätmevaldaja vabastamise põhjused;
vabastuse periood;
tähtaeg, millal jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
õigusakt Jäätmeseadus § 69
Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
kontaktisik Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi
Teenuse taotlemine  
vajalikud sammud Korraldatud jäätmeveoga perioodilise liitumise saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus.

Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud jäätmevaldaja esitab järgmise aasta 20. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole vabastuse perioodil elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Jäätmevaldaja, kes ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates. Korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt liitunud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust tema vabastamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.
taotluse vorm .rft, .pdf