Lapsehoiuteenus

 

Teenuse nimetus Lapsehoiuteenus
Kirjeldus
  • Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust. Lapsehoiuteenust sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast lähtuvalt osutatakse kuni 18-aastasele raske ja sügava puudega lapsele. KOV hindab  lapsehoiuteenuse vajadust iga lapse puhul eraldi ja teenuse vajadus kajastatakse lapse juhtumiplaanis.
  • Lapsehoiuteenus määratakse sotsiaalosakonna ametniku haldusaktiga, milles märgitakse teenuse maht, teenuse osutamise tähtaeg ja teenuse osutaja ning rahastamise alused.
  • Lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse alusel korraldab vallavalitsus.
  • Teenust rahastatakse osaliselt või täielikult valla eelarvest, teenuse osutaja hinnakirjast ja pere sissetulekutest lähtuvalt.
Taotluse menetlemine Lastekaitsespetsialist selgitab vestluse, esitatud dokumentide ja abivajaduse hindamismetoodika alusel välja puudega lapse teenusevajaduse. Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Kontaktisik Lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, Kaili Treisalt@kadrina.ee    
   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
Vajaminevad dokumendid Esitada vormikohane taotlus, mille lisada:
  1. rehabilitatsiooniplaan või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse määramise tegevuskava;
  2. võimalusel andmed teenuse osutaja kohta.
Taotluse vorm .rtf  .pdf