Laste õppetoetus


toetuse nimetus Laste õppetoetus
kirjeldus Laste õppetoetust makstakse lasteaias, üldhariduskoolides ning kutseõppeasutuses õppivatele vähekindlustatud lastele.
Õppetoetust makstakse toetust vajavatele lastega peredele järgmiste kulutuste osaliseks või täielikuks katmiseks:
1) toitlustuskulud;
2) muud vallavalitsuse aktsepteeritavad õppekulud eelarveliste vahendite olemasolul.
toetuse suurus Laste õppetoetus määratakse ühekordselt kaalutletud otsusena, tegelikust abivajadusest lähtudes 
taotluse menetlemise aeg Sotsiaalosakonna ametnik kontrollib taotluse laekumisest 5 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente. Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
Vallaeelarvest makstava sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.
Vallavalitsuse korraldus edastatakse taotlejale.
õigusaktid Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Laste õppetoetuse saamiseks peab last kasvatav isik või vajadusel pedagoog või sotsiaalala töötaja esitama põhjendatud taotluse vallavalitsusele iga õppeaasta jaanuaris ja septembris, v.a. muud vallavalitsuse poolt aktsepteeritavad õppekulud. Taotluse vorm on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna  juhataja juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
taotlusele lisatakse:
1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) kulutusi tõendavad dokumendid;
3) Vajadusel esitab toetust taotlev isik ka muid asjasse puutuvaid dokumente, (nt taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid, pangakonto väljavõte viimase 2 kuu kohta).
taotluse vorm .rtf
.pdf