Lemmikloomad

 

Kadrina vallas reguleerib lemmikloomade pidamist Kadrina Vallavolikogus 20.10.2010 vastu võetud Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskiri. Eeskirja kohaselt on lubatud lemmiklooma pidada loomapidajale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise võimalus.
Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil lemmikloomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima avalikku korda ja korteriomanike poolt kehtestatud korda. Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada kaaskodanikke, nende vara või teisi loomi. Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest. Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, jätta abitusse seisundisse, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu. Lemmiklooma omanik on kohustatud täitma põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest 76 "Lemmikloomade pidamise nõuded" ning jahiseadusest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest tulenevaid nõudeid.

Lemmikloomad (koerad, kassid jne), kes viibivad omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat territooriumi, loetakse omanikuta/hulkuvateks koduloomadeks loomatauditõrje seaduse § 12 lõigete 1 ja 2 tähenduses.
Loomaomaniku juurest lahti pääsenud looma püüdmist peab korraldama loomapidaja, andes kadumaläinud loomast teada ka Kadrina Vallavalitsusele (telefon 322 5620, 322 5600) ja Varjupaikade MTÜ Virumaa loomade varjupaigale (telefon 5309 0510). Kui loomapidaja juurest lahti pääsenud looma kinnipüüdmist korraldab kohalik omavalitsus, kannab omaniku kindlakstegemisel looma püüdmise ja pidamisega seotud kulud loomaomanik, muul juhul kohalik omavalitsus. Kinnipüütud koeri ja kasse hoitakse varjupaigas kaks nädalat, mille jooksul on omanikul võimalik lemmikloom kätte saada.

Infot Varjupaikade MTÜ Virumaa loomade varjupaika (Kasarmu 3, Rakvere) viidud lemmikloomade kohta saab küsida telefon 5309 0510, e-posti aadress virumaa@varjupaik.ee või internetiaadressilt www.varjupaik.ee/varjupaigad/virumaa.


Lemmiklooma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud (transporti  0,50 €/km, vastuvõtt varjupaika 16.00 €, varjupaigas hoidmine 14 päeva á 2.50 €/päev) tasub loomapidaja lemmiklooma tagastamisel. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud lemmiklooma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma registreerimise ja märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus lemmikloomast loobuda ei vabasta loomapidajat kulude kandmise kohustusest.

Kadrina valla koerte ja kasside pidamise eeskirja § 6 lõike 6 kohaselt reguleeritakse hulkuvate lemmikloomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil korterelamu kodukorraga. Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Eelpoolnimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele (322 5620, 322 5600 või lea.uueni@kadrina.ee, kadrina@kadrina.ee) hulkuvast lemmikloomast.

Hulkuvad loomad

Kohalik omavalitsus korraldab hulkuvate koerte- ja kasside püüdmist ja pidamist vastavalt loomakaitseseadusele.
Infot varjupaikadesse toodud lemmikloomade kohta saab internetiaadressilt www.varjupaik.ee või Varjupaikade MTÜ telefon 5309 0510.

 

Lemmikloomaregister

Siin saate siseneda lemmikloomaregistrisse, kus on võimalik oma lemmikloom registreerida, tema andmeid muuta ning vastaval vajadusel arvelt maha võtta.

Otsi lemmiklooma omanikku

Sisene lemmikloomaregistrisse

Lemmiklooma registreerimise küsimustes pöörduda keskkonnaspetsialist Lea Uueni poole 322 5620 või Lea.Uueni@kadrina.ee.