Logopeediline teenus

 

Teenuse nimetus

Logopeedi teenus

Kirjeldus

Logopeedilise toe eesmärk on tagada valla lastele võimalikult varane kõne arenguprobleemide märkamine ja sekkumine. Logopeed hindab lapse kõne arengu taset ning vajadusel alustab otsest ja/või kaudset teraapiat vanema ning lapse õpetajate nõustamise teel.

Logopeedilise toe raames nõustatakse haridusasutuste töötajaid ja lapsevanemaid lapse kõne arengu toetamise ja raskuste ületamise osas, jagades olulist asjassepuutuvat informatsiooni (nt teraapia eesmärgid, soovitused haridusasutuses oskuste kinnistamiseks jms) lapse õpetaja või tugipersonaliga.

Teenuse tingimused

Logopeedilist teenust osutatakse Kadrina valla sissekirjutust omavatele lastele ja Kadrina valla haridusasutustes õppivatele lastele.

Teenusel osalemise eelduseks on lapsevanema valmisolek teraapiaprotsessis osaleda ning sõltuvalt teraapia etapist ja eesmärkidest koduste ülesannete tegemise eest vastutada.

Lapsevanem vastutab lapse teraapiatundides osalemise eest. Lapse puudumisest tuleb logopeedi teavitada esimesel võimalusel. Etteteatamata puudumise korral on logopeedil õigus lapse aeg tühistada ning lisada laps ootejärjekorra lõppu. Tühistatud aeg liigub järgmisele teraapiajärjekorras ootavale lapsele.

Teenuse osutamine lõpetatakse koostöös lapsevanemaga, kui teraapias seatud eesmärgid on täidetud või lapse kõne areng jõuab ealise arengunormini.

Sõltuvalt laste arvust võib logopeed vajadusel moodustada sarnase arenguprobleemidega lastest teraapiagruppe või osutada teenust sessioonide kaupa, st et teraapiasessioonid vahelduvad puhkesessioonidega. Konsultatsioonile ja teenusele saamiseks ei ole saatekirja vaja.

Maksumus

Teenus on tasuta.

kontaktisik

Marie Petrovits, marie.petrovits@kadrina.ee

Teenuse osutamise koht

Teenuse osutamine toimub Kadrina tervisekeskuses Viru tn 6, Kadrina  ja vajadusel haridusasutustes.

Teenusele saamine

Lapsevanem pöördub ise logopeedi konsultatsioonile, kui on märganud lapse kõne arengus erisusi või mahajäämust eakohasest arengust.

Lasteaias või koolis käivale lapsele soovitab logopeedilist konsultatsiooni haridusasutuse eripedagoog või lapse õpetaja. Lapsevanem pöördub logopeedi poole vastuvõtu aja saamiseks.

Konsultatsioonile võib suunata perearst või -õde, lapsevanem pöördub logopeedi poole vastuvõtu aja saamiseks.