Projekt: „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“

Projekti algus ja lõpp: 2022 – 2024 

Rohkem infot:  Norra toetusest 2014-2021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes" raames on Kadrina Vallavalitsusel koostöös Tervise Arengu Instituudiga valminud:

Kadrina valla tervise- laste- ja perede heaoluprofiili tegevuskava aastateks 2023-2026.

Kadrina valla tervise-, laste- ja perede heaoluprofiil

Inimese heaolu mõjutavad paljud erinevad valdkonnad, mistõttu on oluline analüüsida võimalikke kaasnevaid positiivseid/negatiivseid mõjusid ja neid otsustamisel arvesse võtta. Selleks on koostatud kasulik töövahend -  tervise- ja heaoluprofiil, mis annab mitmekülgse ülevaate paikkonna inimeste terviseseisundist ja seda mõjutavatest teguritest ning aitab selgemini näha seoseid erinevate valdkondade vahel ning edaspidiseid otsuseid ja tegevusi planeerida.

 

Kodud tuleohutuks 2023

Kadrina vald osales koostööprojektis „Kodu tuleohutuks", kus päästeamet, kohalik omavalitsus ja koduomanikud tegutsevad ühise eesmärgi nimel - muuta kodu tuleohutuks.

Projekti sihtrühm on inimene, kes on kinnistusraamatu andmetel kodu omanik ja rahvastikuregistri andmetel elab sellel pinnal või on alaliselt pinnal elav isik, kuid kinnistu omanik on tema lähisugulane või hõimlane, kes võimaldab alalisel elanikul sellel pinnal elada vähemalt kolm aastat ning on seda võimeline kirjalikult tõendama.

Leibkonnad, kes kuulusid projekti sihtrühma ja kellele toetus oli suunatud, olid:

  • Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul)
  • Lastega pered, eelkõige lasterikkad
  • Puuetega inimesed
  • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad
  • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju).

Projekti raames muudeti tuleohutumaks Kadrina vallas 3 kodu. Tööde kogumaksumus oli 11 853 eurot  ja  Päästeameti toetus sellest 11068 eurot. 

NEET noored

Projekt: "Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu"

Projekti algus ja lõpp: 01.10.2021-30.09.2023

Projekti kogumaksumus: 394 194,48 EUR

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Rohkem infot:

https://www.virol.ee/laane-virumaa-neet-noorte-toetamine-ja-suunamine-aktiivsesse-kogukonnaellu

https://www.kadrina.ee/et/neet-noored

Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus

Toetusmeede: Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 2023. aastal

Toetuse eesmärk: „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele aastal 2023" eesmärk on osutada psühholoogilist abi Kadrina valla lastele ja laste peredele.

Riigieelarveline toetus: 15 542,57

Toetuse kasutamise periood: 2023. aasta

Osutatavad teenused projekti raames: Kadrina valla lastele ja laste peredele psühholoogilise abi osutamine.

„Kadrina valla vaimse tervise toetus 2023“

Kadrina vald sai Sotsiaalministeeriumilt toetust „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2023".

Toetuse eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuse pakkumist, et seeläbi toetada Kadrina valla elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Saadud toetuse abil on Kadrina valla elanikel võimalik saada lisaks juba olemasolevatele teenustele pereteraapiat, mänguteraapiat, loovteraapiat, perelahendusringi ja vajaduspõhiseid tugigruppe.  

Teenused on valla elanikele tasuta – teenuse eest tasub vallavalitsus koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Teenusele jõudmiseks palume ühendust võtta lastekaitsespetsialistiga.

Teenusepakkujad on:

Pereteraapia: MTÜ Maria ja lapsed pereterapeudid Karis Mugamäe ja Krsti Suun-Deket
Perelahendusring: OÜ Nitro: perelahendusringi koordinaatorid Angela Jallakas ja Maarika Nael
Mänguteraapia OÜ: mänguterapeut Gerli Mägi
Värviline OÜ: loovterapeut Heli Preismann
Tugigrupid: MTÜ Maria ja lapsed vajaduspõhiste tugigruppide juhendajateks on Pille Kriisa ja Karis Mugamäe

Teenuse osutamise periood on 01.01.2023 – 31.12.2023.
Projekti toetuse summa  18651 eurot

 

 

Projekt „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks teenusedisaini meetodil“

Projekti nimi: Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks

Meede: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Taotlusvoor: Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Rahastaja: EMP ja Norra finantsmehhanismid

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülene ja erinevaid valdkondi kaasav ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud võrgustiku spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.

Kohaliku tasandi koostöömudel töötatakse välja koostöös maakonna erinevate huvigruppidega integreeritud teenuse arendamise ja disainimise protsessi käigus, mille tarbeks ostetakse sisse vastav disaini ja arendamise teenus. Koosloome protsessis valmivat koostöömudelit piloteeritakse ning täiustatakse pidevalt projekti käigus vastavalt saadud tagasisidele ja saadavale kogemusele. Mudeli täiustamiseks ja kogemuste hankimiseks viiakse läbi õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda. Protsessi käigus valmivad juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks KOV-ile ja KOV haridusasutustele (eraldi lasteaed ja kool). Projekti käigus viiakse igas kohalikus omavalitsuses läbi ka KOV koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused. Igast haridusasutustest saab koolituse tuumikrühm õpetajaid (lasteaiad ja koolid) varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil. Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

Projekti algus ja lõpp: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 281 160 EUR

Toetusmäär: 100%

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projekti koduleht: www.ennetusmudel.ee

Sotsiaalprojektid

Puudega inimesele kodukohandus ligipääsetavuse tagamiseks

Projekti nimi ja periood: „Puudega inimesele kodukohandus ligipääsetavuse tagamiseks", projekti periood 20.01.2020- 31.03.2021

Projekti eesmärk ja tulemus: projekti eesmärk on tagada puudega inimesele paremad võimalused iseseisvamaks toimetulkuks, vähendades puudega inimese isiku enda füüsilist koormust siirdumisel ja vähendada kõrvalabi vajadust.

Projekti tulemusel on vähenenud puudega isiku ligipääsetavuse- ja tegevuspiirangud ning on tagatud puudega isiku suurem iseseisvus ja aktiivsem osalemine ühiskonnas.

Fondi nimi Euroopa regionaalarengu Fond

Taotluse summa: projekti kogumaksumus 2148 eurot, millest omafinantseering summas 322.20 eurot.

 

 

Puudega inimestele eluruumi kohandamine hügieenitoimingute parendamiseks Kadrina vallas

 

Projekti nimi ja periood: „Puudega inimestele eluruumi kohandamine hügieenitoimingute parendamiseks Kadrina vallas", projekti periood 21.02.2019- 31.12.2020

Projekti eesmärk ja tulemus: projekti eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamistingimused ja võimaldada neile iseseisvam toimetulek tualeti- ja/või pesemistoimingute sooritamiseks ligipääsetavuse- ja tegevuspiirangute ning kõrvalabi vajaduse vähendamise läbi, tagades võrdsemad võimalused igakülgseks toimetulekuks.

Projekti tulemusel on loodud erivajadusega inimestele läbi eluruumi kohandamise võimalus iseseisvamaks ja inimväärsemaks toimetulekuks, vähenenud on hooldajate hoolduskoormus ning erivajadusega isikud on saanud tegevuspiirangutest lähtuvalt sobivaima elukeskkonna.

Fondi nimi Euroopa regionaalarengu Fond

Taotluse summa: projekti kogumaksumus 8676 eurot, millest omafinantseering summas 1301.40 eurot.

 

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Projekti nimi ja periood: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, projekti periood 19.03.2018 – 30.11.2019

Projekti eesmärk ja tulemus: eesmärk on tagada inimestele paremad elutingimused ja võimaldada neil iseseisvalt ilma kõrvalise abita liikuda, toimetada ning osaleda kogukonna elus. Projekti tulemusena on loodud liikumispuudega isikule läbi eluruumi kohandamise (platvormtõstuki paigaldamine) võimalus iseseisvaks eluks, liikumiseks ja osalemiseks kogukonnas täisväärtusliku liikmena.

Fondi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 7255,00 eurot, millest omafinantseering summas 2218,34 eurot.

 

 

Kadrina vald osaleb Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu projektides:

Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal. Projekti periood - 01.03.2017-28.02.2019. Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Eesmärk ja tulemus: Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.

Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.

 

 

Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti nimi ja lühikirjeldus:  Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal. Projekt algab 01.detsembril 2018 ning lõppeb 30. septembril 2020. Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Projekti eesmärk ja tulemus: 

  • Projekti eesmärgiks on erivajadustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvaliteetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames: Isikliku abistaja teenus, koduteenus ja tugiisikuteenus

Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot