"Kadrina Soojuse kaugküttetorustike renoveerimine"

 

Projekti nimi ja periood: Kadrina Soojuse kaugküttetorustike renoveerimine. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 01.juuni 2018 (KIK juhatuse otsus nr 1-25/98). Projekti abikõlblikkuse periood lõpp 31. detsember 2019.

Projekti number:  2014-2020.6.02.18-0354

 

Projekti kogumaksumus 

544 750,00 EUR (lisandub käibemaks)

Projekti abikõlblik kogumaksumus

544 750,00 EUR

Projekti mitteabikõlblikud (MAK) investeeringukulud 

0,00 EUR

Maksimaalne EL Ühtekuuluvusfondi toetus

200 000,00 EUR

Minimaalne abikõlblik omafinantseering

344 750,00 EUR

Abimäär, %

ca 36,71%

 

Projekti lühiiseloomustus: 

Projekti eesmärgiks on soojustorustike renoveerimise kaudu kaugküttevõrgu toimimise kuluefektiivsuse tõstmine ning soojusenergia trassikadude oluline vähendamine. Projektiga rekonstrueeritakse arvestuslikult ca 1703 meetrit kaugküttetorustikke ja ehitatakse 130 m uusi torustikke (kokku 1833 m torustikke). Projekti tulemusena saab kogu Kadrina aleviku kaugküttetorustik renoveeritud, mis viib olulise soojusenergia säästuni ning tagab kaugküttevõrgu senisest efektiivsema ja kestlikuma toimimise aastateks.

 

Projekti üldised tehnilised näitajad:

Indikaator

ühik

 

Uue soojatorustiku pikkus

km

0,13

Renoveeritud soojustorustiku pikkus

km

1,70

Uue soojustorustikuga liitujate arv

tk

1

Soojusenergia kao vähenemine

MWh

415,9

 
Märkus: torustike pikkused on esialgsed (indikatiivsed) ning need täpsustuvad projekteerimis-ehitustööde käigus.

Projekti käigus renoveeritakse soojustorustik Nooruse tänaval, soojustorustik katlamajast kuni Spordikeskuseni  ja katlamajast kuni Huvikeskuseni. Samuti uuendatakse soojustorustik Rakvere tee 1 juurest kuni Kalevipoja tn 8 ja 10 ning Kalevipoja tn 3 ja 5 vaheline torustik. Huvikeskuse juurest ehitatakse soojustorustik rahvamajani. Soojustorustikud ehitatakse kombineeritult kas metallist või plastist eelisoleerituna.

 

Projekti rahastamine:

  1. AS Kadrina Soojuse omavahendid ja laen kuni 373 538 eurot
  2.  Vähesetähtsusega riigiabi 200 000 eurot.

 

Kodukompostrite ja konteinerite soetamine Kadrina valda


Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Kadrina Vallavalitsuse poolt esitatud projekti „Kodukompostrite ja konteinerite soetamine Kadrina valda" 9558 euroga. Projekti raames on kavas soetada Kadrina valla koduomanikele 100 kodukompostrit biolagunevate jäätmete kohapealseks kompostimiseks ning 50 konteinerit biolagunevate jäätmete kogumiseks ning üleandmiseks jäätmevedajale. Enne taotluse esitamist korraldas vallavalitsus kodukompostrite ja konteinerite vajaduse väljaselgitamiseks küsitluse ning vastajate vajadustest lähtuvalt esitas KIK-ile taotluse.

Kodukompostrite ja konteinerite soetamiseks korraldab vallavalitsus hanke, mille järgselt transpordib hanke võitja vastavalt tarnevõimalustele konteinerid ja kodukompostrid Kadrina Vallavalitsusele aadressil Rakvere tee 14, Kadrina.

Projekti raames soetatud inventari on vallavalitsusel võimalik eraldada vaid kinnistule, mis on liidetud korraldatud jäätmeveoga ja kus on olemas rahvastikuregistri andmete kohane elukoht vähemalt ühel isikul.
Pärast omaosaluse tasumist ja lepingu allkirjastamist on küsitluses osalenud ja registreerunud ning nõuetele vastaval isikul võimalik konteiner/kodukomposter oma transpordiga kinnistule toimetada.
Lisaks koostatakse projekti raames kompostimisalane juhendmaterjal (infolehed) ning soovijatele korraldadakse kompostimisalane veebikoolitus. Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Täpsem info keskkonnaspetsialistilt: Pamela Talzi telefefon 5342 2783, e-post pamela.talzi@kadrina.ee

 

 

"Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine"

 

Projekti nimi ja periood: Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 19. november 2018 (KIK juhatuse otsus nr 1-25/1021). Projekti abikõlblikkuse periood lõpp 31. detsember 2019.

Projekti number:  2014-2020.7.01.18-0385

 

Projekti kogumaksumus  622 996,00 EUR (lisandub käibemaks)
Projekti abikõlblik kogumaksumus 622 996,00 EUR
Projekti mitteabikõlblikud (MAK) investeeringukulud  0,00 EUR
Maksimaalne EL Ühtekuuluvusfondi toetus 367 927,00 EUR
Minimaalne abikõlblik omafinantseering 255 069,00 EUR
Abimäär, % ca 59,06%

 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund)Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Erinevalt teistest struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust liikmesriikidele. Valdkonnad, mida Ühtekuuluvusfond toetab on keskkond ja transport, eesmärgiga viia riigi keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Keskkonnasektoris on peamine osa Ühtekuuluvusfondi eelarvest suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamisele.
Lisainformatsioon EL struktuurifondide kodulehelt

 

Projekti lühiiseloomustus: Projekti raames on plaanitud rekonstrueerida Kadrina alevikus halvas tehnilises seisukorras olevad veetorustikud, et tagada olemasoleva veevarustussüsteemi töökindlus. Amortiseerunud kanalisatsiooni-torustike rekonstrueerimise tulemusel väheneb reovee imbumine pinnasesse ning kanalisatsiooni-torustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile. Kadrina alevik asub ka nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, reovee imbumine amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest pinnasesse on ohuks ka põhjaveele.

Veevõrgu laiendamisega ning uute veevarustuse liitumispunktide rajamisega tagatakse uutele liitujatele võimalus joogivee kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks. Uute kanalisatsiooni liitumisvõimaluste loomisel väheneb kohtpuhastite (nt kogumismahutid) kasutamine. On võimalik, et kasutusel olevad kohtpuhastid ei ole vettpidavad ning reovesi imbub pinnasesse. Seega on väheneb uute kanalisatsiooni liitumispunktide rajamisega oht nõrgalt kaitstud ala põhjaveele.

Ühisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrku on plaanitud laiendada Kadrina alevikus Viru, Kauba,  Jaama, Posti ja Viitna tee tänavatel, kus plaanis rajada uued ÜVK liitumispunktid kinnistutele, mis senini ei ole ühendatud ÜVK süsteemiga.

Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on vajalik teostada veevõrgu ringistamist. Veevõrgu ringistamine on ette nähtud ,  Aia - Puusepa tn, Aasa – Aia tn,  ja Pargi tänaval. Lisaks vajalik paigaldada täiendavad hüdrandid. Rekonstrueerimisele kuuluvad amortiseerunud veetorustikud Kalevipoja tn, Rakvere teel, Pargi tn, Nooruse tn,  ja Tööstuse tn-l koos liitumispunktidega.

Rekonstrueeritavad kanalisatsioonitorustikud ja kanalisatsiooni liitumispunktid asuvad Kalevipoja tn, Rakvere teel, Pargi tn ja Viru tänaval.

Rekonstrueerimisele (asendamisele) kuulub Viru reoveepumpla RP-2, mis on amortiseerunud ning mille tootlikkus ei ole piisav. Reoveepumpla vajalik siduda AS Kadrina Soojus olemasoleva SCADA süsteemiga.

 

Projekti üldised tehnilised näitajad:

Indikaator Ehitatav Rekonstrueeritav
isevoolne kanalisatsioonitorustik  0,1km 1,56 km
reoveepumplad (tk) - 1
joogiveetorustik 0,29 km 4,45 km
hüdrandid (tk)   22

 
Märkus: torustike pikkused on esialgsed (indikatiivsed) ning need täpsustuvad projekteerimis-ehitustööde käigus.