"Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine"

 

Projekti nimi ja periood: Kadrina aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine. Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev: 19. november 2018 (KIK juhatuse otsus nr 1-25/1021). Projekti abikõlblikkuse periood lõpp 31. detsember 2019.

Projekti number:  2014-2020.7.01.18-0385

 

Projekti kogumaksumus  622 996,00 EUR (lisandub käibemaks)
Projekti abikõlblik kogumaksumus 622 996,00 EUR
Projekti mitteabikõlblikud (MAK) investeeringukulud  0,00 EUR
Maksimaalne EL Ühtekuuluvusfondi toetus 367 927,00 EUR
Minimaalne abikõlblik omafinantseering 255 069,00 EUR
Abimäär, % ca 59,06%

 

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund)Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Erinevalt teistest struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust liikmesriikidele. Valdkonnad, mida Ühtekuuluvusfond toetab on keskkond ja transport, eesmärgiga viia riigi keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Keskkonnasektoris on peamine osa Ühtekuuluvusfondi eelarvest suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamisele.
Lisainformatsioon EL struktuurifondide kodulehelt

 

Projekti lühiiseloomustus: Projekti raames on plaanitud rekonstrueerida Kadrina alevikus halvas tehnilises seisukorras olevad veetorustikud, et tagada olemasoleva veevarustussüsteemi töökindlus. Amortiseerunud kanalisatsiooni-torustike rekonstrueerimise tulemusel väheneb reovee imbumine pinnasesse ning kanalisatsiooni-torustike avariidest tulenev negatiivne mõju veekogumite seisundile. Kadrina alevik asub ka nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, reovee imbumine amortiseerunud kanalisatsioonitorustikest pinnasesse on ohuks ka põhjaveele.

Veevõrgu laiendamisega ning uute veevarustuse liitumispunktide rajamisega tagatakse uutele liitujatele võimalus joogivee kvaliteedinõuetele vastava joogivee tarbimiseks. Uute kanalisatsiooni liitumisvõimaluste loomisel väheneb kohtpuhastite (nt kogumismahutid) kasutamine. On võimalik, et kasutusel olevad kohtpuhastid ei ole vettpidavad ning reovesi imbub pinnasesse. Seega on väheneb uute kanalisatsiooni liitumispunktide rajamisega oht nõrgalt kaitstud ala põhjaveele.

Ühisveevarustus- ja kanalisatsioonivõrku on plaanitud laiendada Kadrina alevikus Viru, Kauba,  Jaama, Posti ja Viitna tee tänavatel, kus plaanis rajada uued ÜVK liitumispunktid kinnistutele, mis senini ei ole ühendatud ÜVK süsteemiga.

Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on vajalik teostada veevõrgu ringistamist. Veevõrgu ringistamine on ette nähtud ,  Aia - Puusepa tn, Aasa – Aia tn,  ja Pargi tänaval. Lisaks vajalik paigaldada täiendavad hüdrandid. Rekonstrueerimisele kuuluvad amortiseerunud veetorustikud Kalevipoja tn, Rakvere teel, Pargi tn, Nooruse tn,  ja Tööstuse tn-l koos liitumispunktidega.

Rekonstrueeritavad kanalisatsioonitorustikud ja kanalisatsiooni liitumispunktid asuvad Kalevipoja tn, Rakvere teel, Pargi tn ja Viru tänaval.

Rekonstrueerimisele (asendamisele) kuulub Viru reoveepumpla RP-2, mis on amortiseerunud ning mille tootlikkus ei ole piisav. Reoveepumpla vajalik siduda AS Kadrina Soojus olemasoleva SCADA süsteemiga.

 

Projekti üldised tehnilised näitajad:

Indikaator Ehitatav Rekonstrueeritav
isevoolne kanalisatsioonitorustik  0,1km 1,56 km
reoveepumplad (tk) - 1
joogiveetorustik 0,29 km 4,45 km
hüdrandid (tk)   22

 
Märkus: torustike pikkused on esialgsed (indikatiivsed) ning need täpsustuvad projekteerimis-ehitustööde käigus.