Hooldaja toetus

toetuse nimetus Hooldaja toetus
kirjeldus Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
Hooldatava elukohana peab olema rahvastikuregistrisse kantud Kadrina vald ja tema tegelik elukoht peab asuma Kadrina vallas. Erandina võib hoolduse seada Kadrina vallas elavale isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt isiku rahvastikuregistrijärgse omavalitsusega. 
toetuse suurus Hooldajatoetuse arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.
Sügava puudega isiku hooldajale makstakse 100% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.
Raske puudega isiku hooldajale makstakse 60% kehtestatud hooldajatoetuse määrast.
Kui isik on määratud mitme isiku hooldajaks, on tal õigus saada hooldajatoetust iga hooldatava hooldamise eest.
taotluse menetlemise aeg Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest, mis tehakse taotlejale ja hooldajale teatavaks 5 päeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.
õigusaktid Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
kontaktisik sotsiaalala juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
   
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalala juhataja juures ja valla kodulehel. 
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
taotleja esitab koos taotlusega hooldusvajadusega isikule puude määramise otsuse;
hooldajaks määratav isik peab esitama kirjaliku nõusoleku hooldajaks määramise kohta
taotluse vorm proovi määrus.doc
.doc

 

Aare proovikoht

18.09.18
Toimetaja: AARE PURK