Uus taotlusvoor puuetega inimeste kodukohanduseks

Avanenud on meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" uus taotlusvoor eelarve mahuga 279 254 eurot. Taotlusvoor toimub alates 7. detsembrist 2020 kuni vooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid hiljemalt 31. augustiks 2021.

Jooksva taotlemise puhul ei piirata kohalike omavalitsuste maksimaalset toetuse suurust ega kohanduste arvu projektis. Voorus saab esitada ka mitu taotlust.

 Abi vajavatel isikutel on võimalik esitada vastavaid taotlusi Kadrina Vallavalitsusele kuni 31.05.2021.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  • hügieenitoimingute parandamiseks;
  • köögitoimingute parandamiseks.

 

Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetus

 

teenuse nimetus Puudega inimesele eluruumi kohandamise toetus
kirjeldus Toetust määratakse eluruumi või selle juurdepääsu kohandamiseks, mida taotleja kasutab alaliseks elamiseks. Toetus määratakse ehitustöödeks, mis vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele ja soodustavad sügava puudega isiku iseseisvat toimetulekut või kõrvaldavad puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel.
toetuse suurus

Vallavalitsuse määratava toetuse suurus on maksimaalselt 1800 eurot ühe eluruumi kohanduse kohta.
Toetuse ja selle suuruse määramisel arvestatakse eluruumi kohandamise põhjendatust ning taotleja või temaga koos elava perekonna sissetulekuid. Toetust makstakse ühele taotlejale üldjuhul ühekordselt.

Toetus makstakse välja tööteostaja arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul pärast üleandmise-vastuvõtmise akti ja arve esitamist ning vajadusel sotsiaalala ametnik ja ehitusspetsialisti poolt paikvaatluse läbiviimist.

taotluse menetlemine Valla sotsiaalala ametnik vaatab esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul taotluse esitamisest, külastades kohandamist vajavat eluruumi koos ehitusspetsialistiga ning teeb vallavalitsusele ettepaneku taotluse rahuldamiseks või mitterahuldamiseks.
õigusaktid Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord 
kontaktisik Sotsiaalala juhataja Siiri Sammel - 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus. Taotluse blanketid on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaala juhataja juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
vajaminevad dokumendid kirjalik vormikohane taotlus;
koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist ja vajadusel esindusõigust tõendavast dokumendist (eestkoste seadmise kohtumäärus, notariaalselt kinnitatud volikiri);
koopia puude raskusastme tuvastamise otsusest;
eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik;
korteriühistu üldkoosoleku otsus või kaasomanike kirjalik nõusolek, kui kohandatakse ühiskasutuses olevaid ruume;
eluruumi omandiõigust või kaasomandiõigust tõendav dokument;
 hinnapakkumine vähemalt kahelt kohandamise hinnapakkujalt;
ehitusteatis või ehitusluba ja vajadusel ehitusprojekt.
taotluse vorm taotlus.rtf
taotlus.pdf
eluruumi omaniku või kaasomaniku nõusolek.rtf
elamu omaniku või kaasomaniku nõusolek.pdf
korteriühistu nõusolek.rtf
korteriühistu nõusolek.pdf
volikiri.rtf
volikiri.pdf