Täiendav sotsiaaltoetus


toetuse nimetus Täiendavad sotsiaaltoetused
kirjeldus Vallavalitsus võib maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi järgmistel juhtudel:
1) ettenägematute kulutuste puhul (loodusõnnetus, tulekahju jms.) valla reservfondist;
2) ravimite ostmiseks kuni 50% ulatuses retseptiravimite maksumusest, üks kord kvartalis;
3) abivahendite soetamiseks kuni 50% ulatuses abivahendi maksumusest kaks korda aastas.
Vallavalitsus võib täiendava sotsiaaltoetuse määramisest keelduda, kui taotleja või tema perekonna omandis või kasutuses olevate vahendite abil on võimalik tagada tema või perekonna toimetulek või kui toetusevajaduse katavad riiklikud toetused ja teenused (nt täiendav ravimihüvitis).
toetuse suurus Toetuse suurus sõltub taotleja ja tema leibkonna sissetulekutest ja aktsepteeritud kuludest.
taotluse menetlemise aeg Sotsiaaltöötaja kontrollib taotluse laekumisest 5 tööpäeva jooksul taotluses märgitud asjaolusid ning vajadusel kogub asja menetlemiseks täiendavaid tõendeid ja dokumente. Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.
Vallaeelarvest makstava sotsiaaltoetuse andmise või andmisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.
Vallavalitsuse korraldus edastatakse taotlejale.
õigusaktid Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
kontaktisik Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, telefon 322 5623, e-post Siiri.Sammel@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Toetust vajav isik esitab vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse. Taotluse vorm on saadaval valla kodulehel ja Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja juures Rakvere tee 14, Kadrina alevik. 
vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus.
Taotlusele lisatakse:
1) isikut tõendava dokumendi koopia;
2) kulutusi tõendavad dokumendid;
3) vajadusel esitab toetust taotlev isik ka muid asjasse puutuvaid dokumente, (nt taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulekut ja varalist seisu kirjeldavad dokumendid, pangakonto väljavõte viimase 2 kuu kohta jne).
taotluse vorm .rtf
.pdf