Toetus valla eelarvest kultuuri, spordi ja noorsootööalaste ürituste läbiviimiseks

 

toetuse nimetus Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord
kirjeldus Toetuse andmise eesmärgiks on arendada kultuuri-, spordi- ja noorsootööalast tegevust Kadrina vallas. Toetust saavad taotleda juriidilised isikud (mittetulundusühingud, seltsingud).
Toetust antakse tegevusteks, mis on suunatud valla elanikele vaba aja sisustamiseks või mis on seotud valla esindamisega:
1) noorteüritused ja -programmid;
2) kultuuriüritused ja -programmid;
3) spordiüritused ja -programmid;
4) tegevustoetused.
toetuse suurus Vallavalitsusel on õigus:
1) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
2) rahuldada taotlus ühekordselt täies mahus või osaliselt eelarveaasta jooksul reservvahendite olemasolu korral, kuid mitte rohkem kui 2 000 eurot.
Toetus eraldatakse eelarveaastaks, jaanuarist - detsembrini.
menetlemise aeg Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluse vastavust nõuetele. Puuduste esinemisel teatab sellest taotlejale ja annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 15 päeva.
Vallavalitsusel on õigus:
1) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega;
2) rahuldada taotlus ühekordselt täies mahus või osaliselt eelarveaasta jooksul reservvahendite olemasolu korral, kuid mitte rohkem kui 2 000 eurot.
Vallavalitsus võib kaasata vallavolikogu komisjone nõuandva hääleõigusega üksikürituste korraldamiseks esitatud toetuste taotluste menetlemisele. Vallavolikogu komisjon esitab omapoolse ettepaneku toetuse eraldamiseks vallavalitsusele enne valla eelarve projekti esitamist volikogule.
õigusakt Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord
kontaktisik Vallavanem Kairit Pihlak - 322 5602, Kairit.Pihlak@kadrina.ee
Toetuse taotlemine  
vajalikud sammud Vormikohane taotlus esitatakse iga eelarveaasta kohta hiljemalt 15. oktoobriks.
taotluse vorm .rtf  .pdf