Tugiisikuteenus

 

Teenuse nimetus Tugiisikuteenus
Kirjeldus Tugiisikuteenuse eesmärk on toetada iseseisvat toimetulekut olukorras, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Teenuse vajadus ja maht selgitatakse välja taotluse menetluse käigus lähtudes isiku abivajadusest. Lapse abivajadus peab olema kajastatud lapse juhtumiplaanis.
Teenus määratakse sotsiaalosakonna ametniku haldusaktiga.
Teenuse maksumus Tugiisikuteenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta.  Osutatava teenuse eest tasumisel tugisikule on teenuse hind lapsele / täisealisele / perele) 5 eurot tund 
Taotluse menetlemise aeg Abi andmine otsustatakse kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest
Õigusaktid Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Sotsiaalteenuste hinna kehtestamine
Kontaktisik

Sotsiaalosakonna juhataja Siiri Sammel, 322 5623, Siiri.Sammel@kadrina.ee;

lastekaitsespetsialist Kaili Treisalt, 322 5624, Kaili.Treisalt@kadrina.ee

   
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Täita vormikohane taotlus.
Taotluse vorm on saadaval Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas ja valla kodulehel. 
Vajaminevad dokumendid Kirjalik vormikohane taotlus;
isikut tõendava dokumendi koopia;
lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan.
Taotluse läbivaatamisel on õigus nõuda taotlejalt lisadokumente ja muid menetlemiseks vajalikke andmeid.
Taotluse vorm .rtf  .pdf