Sotsiaalvaldkonna õigusaktid


Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
Pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramise ja maksmise kord
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord Kadrina vallas
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel
Kadrina valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise kord
Kadrina valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Kadrina vallas
Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale Kadrina vallas
Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Kadrina vallas
Kadrina valla sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord
Lapsevanema poolt osaliste kulude katmine Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes
Toitlustamiskulude katmise ja toetuse maksmise kord Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes ja munitsipaalkoolides
Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine
Kadrina valla terviseprofiil ja tegevuskava aastateks 2020-2023
Kadrina valla laste ja perede heaolu arengukava aastateks 2020-2023
Esmatasandi tervisekeskuse arengukava - Kadrina Tervisekeskus
E
smatasandi tervisekuse arengukava - Kadrina Tervisekeskus