Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Kadrina Vallavolikogu 27.01.2021 määrusega nr 55 kehtestati "Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri", mis reguleerib õigussuhteid seoses reovee kohtkäitluse ja äraveoga Kadrina valla haldusterritooriumil.

Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

 

Veemajandus

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus. AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine. Veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja, Salda, Ridaküla ja Neeruti külad.
 

Alates 01.07.2017. a kehtivad AS-i Kadrina Soojus teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:

 

Nr.

Teenus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1

tasu võetud vee eest

0,89 €/m³

1,07 €/m³

2

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,99 €/m³

2,39 €/m³

Kehtestamise alus on Konkurentsiameti 17.05.2017. a OTSUS nr 9-3/2017-005

 

 

Joogivee kvaliteet

Kadrina valla veevärkide joogivee kvaliteet 

Terviseameti kodulehel  https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/joogivee-ohutus leiate täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/kus terviseohutuse

infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse.

Vastavalt Veeseaduse § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

27.10.2017 kehtima hakanud määruse nr 82 redaktsiooni kohaselt on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/joogivee-ja-loodusliku-mineraalveekaitlemine/veevarkide-riskihindamine.