Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Kadrina Vallavolikogu 27.01.2021 määrusega nr 55 kehtestati "Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri", mis reguleerib õigussuhteid seoses reovee kohtkäitluse ja äraveoga Kadrina valla haldusterritooriumil.

Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Reovee kogumismahutite tühjendamiseks ja septikute ning omapuhastite hoolduse käigus tekkiva sette äraveoks tuleb tellida purgimisteenus purgimisluba omavalt ettevõttelt.
Lähimad purgimiskohad asuvad Kadrinas, Rakveres, Tapal. Kadrina alevikus asuvasse reoveepuhastisse omavad purgimisluba:
OÜ Kadrina Kommunaal (telefon 322 0167; e-posti aadress kommunaal@kadrina.ee);
Fexa-Ekspress OÜ (telefon 5194 4298; e-posti aadress info@fekaekspress.ee);
Tarevaht OÜ (telefon 5656 1515, e-posti aadress info@tarevaht.ee).

Veemajandus

 

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuseid osutab Kadrina valla elanikele ja valla territooriumil asuvatele ettevõtetele AS Kadrina Soojus. AS Kadrina Soojus põhitegevusalaks on soojatootmine ja teiseks oluliseks tegevusalaks on veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste osutamine. Veemajanduse tegevuspiirkonnaks on Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja, Salda, Ridaküla ja Neeruti külad.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise küsimustes palume pöörduda AS Kadrina Soojus poole, telefon 511 9334, e-post soojus@kadrina.ee
 

Alates 01.07.2017. a kehtivad AS-i Kadrina Soojus teeninduspiirkonnas järgmised veeteenuse hinnad:

 

Nr.

Teenus

Hind käibemaksuta

Hind käibemaksuga

1

tasu võetud vee eest

0,89 €/m³

1,07 €/m³

2

tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest

1,99 €/m³

2,39 €/m³

Kehtestamise alus on Konkurentsiameti 17.05.2017. a OTSUS nr 9-3/2017-005

Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 

Joogivee kvaliteet

Kadrina valla veevärkide joogivee kvaliteet 

Terviseameti kodulehel  https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/joogivee-ohutus leiate täiendavat informatsiooni ja infomaterjale joogivee kohta.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda ameti kodulehel http://vtiav.sm.ee/ kus terviseohutuse infosüsteemi (VTI) kaudu vee kvaliteedi andmed avalikustatakse. Kadrina valla veekäitlejate ja veevärkide leidmiseks kirjutage otsingu lahtrisse maakond - Lääne-Viru ja linn/vald - Kadrina.

Vastavalt veeseaduse § 132 lg 3 p 5 kuulub joogivee käitleja ülesannetesse tarbijale ja järelevalveametnikele teabe edastamine käideldava joogivee nõuetekohasuse kohta avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

27.10.2017 kehtima hakanud määruse nr 82 redaktsiooni kohaselt on joogivee käitlejatel võimalus kontrollida joogivee kvaliteeti riskipõhiselt ning vee kvaliteediprobleeme paremini ennetada

https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/ettevotjale/joogivee-ja-loodusliku-mineraalveekaitlemine/veevarkide-riskihindamine.