Hajaasustuse programm 2022

15.06.23


Kadrina Vallavalitsusele esitati 2022 aasta hajaasustuse programmi 21 taotlust kogumaksumusega 133 607 eurot. Kokku taotleti toetust hajaasustuse programmist tegevuste finantseerimiseks 88 835 euro ulatuses.

Ühte taotlust komisjoni otsusel ei hinnatud kuna dokumentide kontrollimisel selgus, et kinnistule, mille veevarustuse rekonstrueerimiseks raha taotleti ei ole rahvastikuregistri andmetel kedagi sisse registreeritud.

Seega tunnistati vastavaks 20 taotlust, kogumaksumusega 127 031 eurot, millest toetust taotleti 84 890 eurot ja omaosaluseks garanteeriti 42 141 eurot.

Kadrina Vallavalitsus eraldab Hajaasustuse 2022 programmi kaasfinantseerimiseks rahalisi vahendeid 20 000 eurot ja 2023. aasta eelarvest summas kuni 25 000 eurot ning riigipoolne toetussumma 2022. aastal on 18 336 eurot.

Hajaasustuse programmist tulenevalt on omavalitsusel kohustus pärast taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või tingimusliku rahuldamise otsuse langetamist tegema oma veebilehel kättesaadavaks informatsiooni toetuse andmise kohta, märkides toetuse saaja ja kaastaotleja nimed, projekti nimetuse ja toetuse suuruse ning hoidma seda informatsiooni veebilehel kuni otsuse tegemise aastale järgneva aasta lõpuni.

 
Toetuse saaja Projekti nimi Toetussumma
1. Eero Heidmets  Laarepi talu biopuhasti ja selle süsteemi rajamine 5547 eurot
2. Illar Roosimägi  Tiigi talu biopuhasti koos paigaldusega ja kanalisatsioonitrassi paigaldus 4462 eurot
3. Kätlin Soidla  Kapteni kanalisatsioonisüsteemid 4658 eurot
4. Kerli Tabun  Linajärve Talu kanalisatsioonisüsteemid 4728 eurot
5. Ergo Põdersalu  Süvajõe reoveesüsteemi ümber ehitamine biopuhastile 4864 eurot
6. Avo Kari  Biosüsteemide rajamine KÜ KIKU 6753 eurot
7. Sigrid Kaasik  Kaasiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemide rajamine 2948 eurot
8. Marek Tank  Pae kinnistul joogivee kvaliteedi parandamine 747 eurot
9. Margus Sirvel  Hargimäe kinnistule kanalisatsiooni süsteemide rajamine 5463 eurot
10. Jaana Kiipus  Ukunurga talu joogivee kvaliteedi parandamine 1481 euro
Toetuse saaja Projekti nimi Toetussumma
1. Eero Heidmets  Laarepi talu biopuhasti ja selle süsteemi rajamine 5547 eurot
2. Illar Roosimägi  Tiigi talu biopuhasti koos paigaldusega ja kanalisatsioonitrassi paigaldus 4462 eurot
3. Kätlin Soidla  Kapteni kanalisatsioonisüsteemid 4658 eurot
4. Kerli Tabun  Linajärve Talu kanalisatsioonisüsteemid 4728 eurot
5. Ergo Põdersalu  Süvajõe reoveesüsteemi ümber ehitamine biopuhastile 4864 eurot
6. Avo Kari  Biosüsteemide rajamine KÜ KIKU 6753 eurot
7. Sigrid Kaasik  Kaasiku kinnistu kanalisatsioonisüsteemide rajamine 2948 eurot
8. Marek Tank  Pae kinnistul joogivee kvaliteedi parandamine 747 eurot
9. Margus Sirvel  Hargimäe kinnistule kanalisatsiooni süsteemide rajamine 5463 eurot
10. Jaana Kiipus  Ukunurga talu joogivee kvaliteedi parandamine 1481 euro

 

Hajaasustuse programm


Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta, sealjuures peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest. Toetusvahenditesse panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. 

Kadrina vallavalitsuse poolt seatud valdkonnad prioriteetsuse järjekorras:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepäästuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon:
esimees Aarne Laas
liikmed: Aivar Aruja, Meelis Salm, Maris Aros, Raido Parve.
Programmi kontaktisik Kadrina vallas on keskkonnaspetsialist Pamela Talzi, telefon 5342 2783, e-post pamela.talzi@kadrina.ee.

 

Infot programmi kohta saab Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt.

- Taotlusvorm
- Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus
- Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- Projekti eelarve
- Garantiikirja näidis
- Arvutamise-abimees