Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH algatamine

5.01.23

Kadrina Vallavolikogu algatas 25.05.2022 otsusega nr 39 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Eriplaneeringu koostamise eesmärk on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Kadrina valla haldusterritooriumil (pindala 353,92 km²).

Eriplaneering selgitab, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada. Asukoha valikutel lähtutakse planeeringualast ning võtetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Selgitatakse välja sobivate alade suurused, rajatavate tuulikute maksimaalne arv, tehnilised parameetrid ning võimalikud liinikoridorid ühendamaks tuuleparke alajaamaga.

Eriplaneeringu menetluses tehakse kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks asukoha eelvalik, mis on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse väljatöötamise alus. Eriplaneeringu koostamisel on KSH läbiviimine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Eriplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kadrina Vallavolikogu. Eriplaneeringu koostamise korraldaja on Kadrina Vallavalitsus. Eriplaneeringu koostamise ja KSH hindamise teostaja leidmiseks korraldab Kadrina Vallavalitsus riigihanke.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Kadrina Vallavalitsuses tööajal (Rakvere tee 14, Kadrina alevik) ja valla veebilehel http://www.kadrina.ee/eriplaneering.

Seotud failid:

Kadrina Vallavolikogu otsus 25. mai 2022

/documents/20509048/24228357/Kohaliku_omavalitsuse_eriplaneeringu__ja_keskkonnamoju_strateegilise_hindamise_algatamine_25_5_2022.pdf/e9571100-b9cd-46c6-9947-8243c912c6bb

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlus

Sunly Wind OÜ esitas 29.04.2022 taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks Kadrina valla territooriumil.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Kadrina vallas. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

KOVEP ja KSH esimeses etapis toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik (planeerimisseadus (PlanS) §-id 98-109). Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Valitud asukohtades viiakse läbi detailplaneeringu täpsusega KOVEP teine etapp ehk detailse lahenduse menetlus (PlanS §-id 111-116) ning KSH, sh viiakse läbi vajalikud uuringud. Sellele järgneb KOVEP ja KSH vastuvõtmine ja kehtestamine (PlanS  §-id 117-122).

Vastavalt PlanS § 96 lõikele 31 võib taotluse menetlemisest huvitatud isik esitada täiendava samasisulise taotluse 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna Kadrina Vallavalitsuse e-postil kadrina@kadrina.ee või kirjalikult postiaadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa.

Aivar Aruja, Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialist

Tuuleparkidega või tuuleparkideta

Sunly Wind OÜ esitas Kadrina Vallavolikogule 2022. aasta jaanuaris taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja sellega seotud keskkonnamõjude hindamise algatamiseks.

Eriplaneeringu eesmärk on leida tuuleparkide võimalikud asukohad Kadrina valla territooriumil ja seada ehitustingimused. Volikogul on kaks valikut – algatada või mitte. Mitte algatamise korral tuleb tuuleparkide teemat käsitleda üldplaneeringus. Kadrina vald koostab uut üldplaneeringut - seega on see võimalus olemas. Järgnevalt on toodud selgitused mõlema valiku kohta.

Kui eriplaneering algatatakse ja see koosneb kahest etapist:

Esimeses etapis - eelvalik - leitakse tuuleparkide arendamiseks sobivad alad. Tehakse üldised uuringud ja keskkonnamõju analüüs. Koostööd tehakse kohalike elanike, maaomanike, huvitatud isikute ja kaasatavate ametiasutustega. Toimuvad avalikud arutelud ja koosolekud. Selles etapis on võimalik kõigil rääkida kaasa ja avaldada arvamust. Esimese etapi kinnitab volikogu oma otsusega. Pärast seda on võimalik alustada teise etapiga. 

Teises etapis koostatakse detailne planeeringulahendus ja selle keskkonnamõju hindamine. Tehakse täpsed müra-, nähtavuse-, varjutuse-, linnustiku- jne uuringud. Ka selles etapis on oluline koostöö, avatusele suunatud tegevus ja kogukonna arvamuse arvestamine. Vald on kõikide eriplaneeringu menetluste - toimingute teostaja ja tööde tellija. Eriplaneeringut rahastab planeeringu algatamisest huvitud isik või isikud. Pole vaja kasutada valla eelarve vahendeid planeeringu teostamiseks, aga vallavolikogu on otsustaja.

Kui eriplaneeringut ei algatata, aga teemat käsitletakse üldplaneeringu käigus:

Sel juhul toimub tuuleparkide asukoha eelvalik ja keskkonnamõju hindamine üldplaneeringu menetluse. 

2020. aastal algatatud üldplaneeringu lähteülesandes oli tuuleparkide teemat käsitletud üldiselt. Võttes arvesse riigikaitsealaseid piiranguid oli Kadrina vallast sobilik ainult väike osa. 2021. aastal otsustas Eesti vabariik rakendada kompensatsioonimeetmeid aastaks 2025. Riigikaitse seisukohalt on nüüd kogu valla territoorium sobilik tuulikute arendamiseks. Tuulikute võimalike arendusalade leidmiseks on vajalikud täiendavad uuringud ja mõjude hindamine. Lisakulud on suurusjärgus 40 000 eurot, mille vald peab oma eelarvest leidma. Pärast üldplaneeringu kehtestamist volikogu pool tehakse leitud sobilikele aladele detailplaneeringud. Detailplaneeringu menetluses on otsustajaks vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise tellib ja rahastab arendamisest huvitatud isik. 

Lähtuvalt seadustest ja riigi taastuvenergia tootmise eesmärkidest peab volikogu kaaluma tuuleparkide võimalikku arendamist. Planeeringu tegemise käigus tuleb kompromiss leida erinevate huvide vahel. Huvid on arendajal, maaomanikul, kogukonnal ja omavalitsusel. Nende huvide välja selgitamiseks on planeering ainuke tööriist. Seda arvamust ei ole selgitada välja küsitluste, rahvahääletuse või muu tegevusega. 

Aivar Aruja, Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialist