Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused ning korrigeeritud LS ja KSH programm

Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

4. märtsil 2024 toimus avalik arutelu Kadrina vallamajas, kus tutvustati eriplaneeringu protsessi, programmi avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja vallavalitsuse seisukohti.

Kohapeal oli osalejaid ca 30 inimest ja veebiülekande vahendusel 21. Pealtkuulajate küsimused olid seotud peamiselt linnukaitsealade kaugusega tuulikutest, tuulikute tööpõhimõtetega, kaasamisega, müraga ja volikogu otsustusprotsessiga.

 Kadrina vallamajas toimunud avaliku arutelu protokolliga saad tutvuda SIIN.

6. märtsil 2024 toimus avalik arutelu Hulja raamatukogus, kus samuti tutvustati eriplaneeringu menetluse hetkeseisu, avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja vallavalitsuse seisukohti nendele arvamustele.

Osalejaid oli kohapeal umbes 20 ja veebiülekande vahendusel üksteist. Peamised küsimused olid seotud keskkonnahäiringu hüvitamise tasu põhimõtetega, tuulikute kõrgusega, mõjudega linnustikule ja loomastikule ning potentsiaalsete arendusalade moodustamise põhimõtetega.

 Hulja raamatukogus toimunud avaliku arutelu protokolliga saad tutvuda SIIN

 Avalikel aruteludel esitletud ettekannete slaidiesitlused:
Planeerija Heiki Kalberg (AB Artes Terrae)
Kliimaministeerium - Taastuvenergia kasutuselevõtt Eestis 

Keskkonnaamet edastas 27. veebruaril 2024 täiendava arvamuse programmile.

Keskkonnaameti täiendava selgitusega saad tutvuda SIIN.
Lisana saab tutvuda Keskkonnaameti poolt edastatud tsitaatide eestikeelse tõlkega.

Lisatud vallavalitsuse seisukoht Keskkonnaameti täiendavale arvamusele

 

4. ja 6. märtsil toimusid avalikud arutelud

4. märtsil toimus Kadrina Vallavalitsuses ja 6. märtsil Hulja raamatukogus tuuleenergeetika eriplaneeringu avalikud arutelud.

Arutati 18.12.23 - 23.01.24 toimunud avaliku väljapaneku tulemusi. Kokku avaldasid arvamust 14 juriidilist isikut. Ettepanekute ja vallavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda antud artiklile eelnevas loos.

Arutelud olid rahvarohked. Arvukamalt oli pealtkuulajaid Kadrina vallamajas, kuhu oli kogunenud saalitäis rahvast, lisaks oli mõlemal õhtul liitunuid läbi veebivahenduse.
 
 Hetkel ollakse eriplaneeringuga etapis, kus alles hakatakse uurima, kas ja millistel tingimustel tuulikud tulevad. Parasjagu ollakse käsil lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamiseprogrammi koostamise ja erinevate uuringute tegemisega.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise juhtekspert Alar Noorvee tõi välja, et alles pannakse paika, mida ja milliste metoodikatega hindama hakatakse. Hinnatakse olulist keskkonnamõju, mis võib mõjutada oluliselt keskkonda või inimesi. Suurt olulist keskkonnamõju ei tohi lubada, tuleb leida meetmed nende mõjude vähendamiseks. Kindlasti tehakse linnustiku-, nahkhiirte-, müra, vibratsiooni- ja varjutuse uuringud ning visualiseeringud.
 
 

 

Tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja KSH programmi avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Kadrina Vallavolikogu algatas 25.05.2022 otsusega nr 39 tuuleenergeetika eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH), et selgitada välja sobivad asukohad tuuleparkide ning nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks Kadrina valla haldusterritooriumil (pindala 353,92 km²).

Kadrina Vallavalitsus korraldas Kadrina valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja KSH programmi avaliku väljapaneku 18.12.2023 kuni 23.01.2024. Materjalidega saab tutvuda antud lehel allapoole sirvides.

Kadrina Vallavalitsus korraldab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 101 lg 1 tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja KSH avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud 04.03.2024 kl 18.00 Kadrina Vallavalitsuse (Rakvere tee 14, Kadrina) II korruse saalis ja 06.03.2024 kl 18.00 Hulja raamatukogus (Tõnismäe tee 18, Hulja). Avalikest aruteludest on võimalik osa võtta ka veebi teel. Koosoleku veebilink lisatakse valla kodulehele eriplaneeringu rubriiki samal päeval, kui toimub avalik arutelu.

Avalikul arutelul tutvustatakse eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja KSH programmi avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi. Esitletakse Kadrina Vallavalitsuse seisukohti saadetud arvamustele. Põhjendatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS toodut, kavandatava ehitisega seonduvaid tegevusi ja eesmärke ning vastatakse muudele kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja KSH programmi puudutavatele küsimustele (PlanS § 101 lg 3).

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtades ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmis vajalikud muudatused (PlanS § 102 lg 2).

 

Kadrina valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

5.01.24

Kadrina Vallavalitsus korraldab vastavalt PlanS §100 Kadrina valla tuuleenergeetika eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku 18.12.2023 kuni 23.01.2024.

Planeeringu eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Kadrina valla haldusterritooriumil (pindala 353,92 km²). Tuulepark on mitmest vähemalt 30 meetri kõrgusest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam. Eriplaneeringust huvitatud isikuteks on Sunly Wind OÜ, TMV Green OÜ, NORDWINTER OÜ.

Avaliku väljapaneku jooksul on eriplaneeringu materjalid elektrooniliselt kättesaadavad Kadrina valla veebilehel eriplaneeringu alamlehelt. Paberkandjal on eriplaneeringu materjalid kättesaadavad Kadrina vallamajas  ja Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaalis (Tõnismäe tee 18,Hulja).

 Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta arvamust. Arvamused palume saata Kadrina Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile kadrina@kadrina.ee või postiga aadressile Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Virumaa, 45201.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku väljapaneku ajal kirjalikult arvamusi esitanud isikutele teatab eriplaneeringu koostamise korraldaja oma põhjendatud seisukoha arvamuste kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha 30 päeva jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist.

Lisatud dokumendid:

Kadrina eriplaneeringu LS a KSH programm

Eriplaneeringu kaardirakendus

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle KSH algatamine

5.01.23

Kadrina Vallavolikogu algatas 25.05.2022 otsusega nr 39 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH).

Eriplaneeringu koostamise eesmärk on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Kadrina valla haldusterritooriumil (pindala 353,92 km²).

Eriplaneering selgitab, millistesse asukohtadesse on võimalik elektrituulikuid rajada. Asukoha valikutel lähtutakse planeeringualast ning võtetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused. Selgitatakse välja sobivate alade suurused, rajatavate tuulikute maksimaalne arv, tehnilised parameetrid ning võimalikud liinikoridorid ühendamaks tuuleparke alajaamaga.

Eriplaneeringu menetluses tehakse kavandatavale ehitisele sobivaima asukoha leidmiseks asukoha eelvalik, mis on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse väljatöötamise alus. Eriplaneeringu koostamisel on KSH läbiviimine kohustuslik. Võimalike uuringute tegemise vajadus selgub planeeringu koostamise ja KSH läbiviimise käigus.

Eriplaneeringu algataja ja kehtestaja on Kadrina Vallavolikogu. Eriplaneeringu koostamise korraldaja on Kadrina Vallavalitsus. Eriplaneeringu koostamise ja KSH hindamise teostaja leidmiseks korraldab Kadrina Vallavalitsus riigihanke.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Kadrina Vallavalitsuses tööajal (Rakvere tee 14, Kadrina alevik) ja valla veebilehel http://www.kadrina.ee/eriplaneering.

Seotud failid:

Kadrina Vallavolikogu otsus 25. mai 2022

/documents/20509048/24228357/Kohaliku_omavalitsuse_eriplaneeringu__ja_keskkonnamoju_strateegilise_hindamise_algatamine_25_5_2022.pdf/e9571100-b9cd-46c6-9947-8243c912c6bb

 

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamise taotlus

Sunly Wind OÜ esitas 29.04.2022 taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOVEP) ja sellega seotud keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) algatamiseks Kadrina valla territooriumil.

Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada tuuleparkide ja nende toimimiseks vajaliku taristu rajamiseks sobivad asukohad Kadrina vallas. Asukohtade valikul võetakse arvesse sotsiaalsed aspektid (sh kohalikud huvid), keskkonnamõju, majanduslikud ja tehnilised võimalused.

KOVEP ja KSH esimeses etapis toimub tuuleparkide asukohtade eelvalik (planeerimisseadus (PlanS) §-id 98-109). Eelvaliku lõpptulemusena otsustatakse tuuleparkidele sobivaimad asukohad. Valitud asukohtades viiakse läbi detailplaneeringu täpsusega KOVEP teine etapp ehk detailse lahenduse menetlus (PlanS §-id 111-116) ning KSH, sh viiakse läbi vajalikud uuringud. Sellele järgneb KOVEP ja KSH vastuvõtmine ja kehtestamine (PlanS  §-id 117-122).

Vastavalt PlanS § 96 lõikele 31 võib taotluse menetlemisest huvitatud isik esitada täiendava samasisulise taotluse 30 päeva jooksul käesoleva teate avaldamisest arvates.

Taotlus esitada digitaalselt allkirjastatuna Kadrina Vallavalitsuse e-postil kadrina@kadrina.ee või kirjalikult postiaadressil Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Lääne-Virumaa.

Aivar Aruja, Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialist

Tuuleparkidega või tuuleparkideta

Sunly Wind OÜ esitas Kadrina Vallavolikogule 2022. aasta jaanuaris taotluse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja sellega seotud keskkonnamõjude hindamise algatamiseks.

Eriplaneeringu eesmärk on leida tuuleparkide võimalikud asukohad Kadrina valla territooriumil ja seada ehitustingimused. Volikogul on kaks valikut – algatada või mitte. Mitte algatamise korral tuleb tuuleparkide teemat käsitleda üldplaneeringus. Kadrina vald koostab uut üldplaneeringut - seega on see võimalus olemas. Järgnevalt on toodud selgitused mõlema valiku kohta.

Kui eriplaneering algatatakse ja see koosneb kahest etapist:

Esimeses etapis - eelvalik - leitakse tuuleparkide arendamiseks sobivad alad. Tehakse üldised uuringud ja keskkonnamõju analüüs. Koostööd tehakse kohalike elanike, maaomanike, huvitatud isikute ja kaasatavate ametiasutustega. Toimuvad avalikud arutelud ja koosolekud. Selles etapis on võimalik kõigil rääkida kaasa ja avaldada arvamust. Esimese etapi kinnitab volikogu oma otsusega. Pärast seda on võimalik alustada teise etapiga. 

Teises etapis koostatakse detailne planeeringulahendus ja selle keskkonnamõju hindamine. Tehakse täpsed müra-, nähtavuse-, varjutuse-, linnustiku- jne uuringud. Ka selles etapis on oluline koostöö, avatusele suunatud tegevus ja kogukonna arvamuse arvestamine. Vald on kõikide eriplaneeringu menetluste - toimingute teostaja ja tööde tellija. Eriplaneeringut rahastab planeeringu algatamisest huvitud isik või isikud. Pole vaja kasutada valla eelarve vahendeid planeeringu teostamiseks, aga vallavolikogu on otsustaja.

Kui eriplaneeringut ei algatata, aga teemat käsitletakse üldplaneeringu käigus:

Sel juhul toimub tuuleparkide asukoha eelvalik ja keskkonnamõju hindamine üldplaneeringu menetluse. 

2020. aastal algatatud üldplaneeringu lähteülesandes oli tuuleparkide teemat käsitletud üldiselt. Võttes arvesse riigikaitsealaseid piiranguid oli Kadrina vallast sobilik ainult väike osa. 2021. aastal otsustas Eesti vabariik rakendada kompensatsioonimeetmeid aastaks 2025. Riigikaitse seisukohalt on nüüd kogu valla territoorium sobilik tuulikute arendamiseks. Tuulikute võimalike arendusalade leidmiseks on vajalikud täiendavad uuringud ja mõjude hindamine. Lisakulud on suurusjärgus 40 000 eurot, mille vald peab oma eelarvest leidma. Pärast üldplaneeringu kehtestamist volikogu pool tehakse leitud sobilikele aladele detailplaneeringud. Detailplaneeringu menetluses on otsustajaks vallavalitsus. Detailplaneeringu koostamise tellib ja rahastab arendamisest huvitatud isik. 

Lähtuvalt seadustest ja riigi taastuvenergia tootmise eesmärkidest peab volikogu kaaluma tuuleparkide võimalikku arendamist. Planeeringu tegemise käigus tuleb kompromiss leida erinevate huvide vahel. Huvid on arendajal, maaomanikul, kogukonnal ja omavalitsusel. Nende huvide välja selgitamiseks on planeering ainuke tööriist. Seda arvamust ei ole selgitada välja küsitluste, rahvahääletuse või muu tegevusega. 

Aivar Aruja, Kadrina Vallavalitsuse ehitusspetsialist