Hajaasustuse programm


Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill 2022.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 
Programmist on eraisikutel võimalik toetust saada kuni 6500 eurot majapidamise kohta, sealjuures peab taotleja omafinantseering moodustama vähemalt 33% projekti maksumusest. Toetusvahenditesse panustab ühe kolmandiku riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. 

Kadrina vallavalitsuse poolt seatud valdkonnad prioriteetsuse järjekorras:
1. veevarustussüsteemid;
2. kanalisatsioonisüsteemid;
3. juurdepäästuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Toetuste taotluste menetlemise ja hindamise komisjon:
esimees Aarne Laas
liikmed: Aivar Aruja, Lea Uueni, Meelis Salm, Maris Aros, Raido Parve.
Programmi kontaktisik Kadrina vallas on keskkonnaspetsialist Pamela Talzi, telefon 5342 2783, e-post pamela.talzi@kadrina.ee.

 

Infot programmi kohta saab Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt.

- Taotlusvorm
- Veesüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- Juurdepääsutee valdkonna tegevuste kirjeldus
- Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kirjeldus
- Projekti eelarve
- Garantiikirja näidis
- Arvutamise-abimees