Aruanne valla eelarvest saadud toetuse kohta

 

Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise korra alusel saadud toetuse kohta aruande esitamine
kirjeldus Toetuse maksmist ja kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus. Vastavalt lepingule kohustub toetuse saaja talle eraldatud toetust sihipäraselt, s.o. vastavalt taotluses esitatud eesmärgil, kasutama. Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi või teha ümberarvestus:
1) kui toetuse saaja ei esita toetuse kasutamise kohta aruandeid ja/või nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
2) kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
3) kui toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
4) kui tegevuse käigus vähenes tegelik toetuse kasutamise suurus;
5) kui toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks toetus eraldati;
6) muudel lepingus sätestatud juhtudel.
õigusakt Kadrina valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootööalaste ürituste toetamise kord
vajalikud sammud Aruanne esitada hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu vallavalitsuse e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee
aruande vorm .rtf.pdf