Ehitustegevus

 

Kuni 1. juulini 2015 kehtinud ehitusseaduse kohaselt oli ehitamiseks vajalik kas ehitusluba, kirjalik nõusolek või kohaliku omavalitsuse teavitamine, siis uue seadustiku järgi on ehitamiseks vaja esitada kas ehitusteatis või taotleda ehitusluba.

Uue ehitusseadustiku (vastu võetud 11.02.2015) leiab Riigi Teataja leheküljel
 

Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning üldjuhul see on kohustuslik suuremate ja olulisemate hoonete ja rajatiste püstitamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat. Ehitusluba on nõutav Ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhul. Pädeval asutusel on põhjendatud juhul õigus anda ehitusluba või nõuda selle andmist ehitise kohta, mis ei sisaldu Ehitusseadustiku lisas 1.


Ehitusteatise alusel võib ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise heakskiitmisest arvates. Ehitusteatise ning projekti esitamine on nõutav seadustiku lisas 1 nimetatud ehitiste puhul. Pädeval asutusel on põhjendatud juhul õigus nõuda ehitusteatise esitamist ehitise kohta, mis ei sisaldu Ehitusseadustiku lisas 1.

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

 

Kasutusluba on uue seadustiku kohaselt vaja üldreeglina juhul, kui ehitise ehitamiseks oli vaja ehitusluba. Kasutusluba on nõutav ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhul.

 

Kasutusteatise esitamine on nõutav seadustiku lisas 2 nimetatud ehitiste puhul.

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta

 


Taotlused  ja sellega seonduvad dokumendid tuleb esitada ehitisregistri kaudu. Samal veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ning dokumentidega..

 

Täiendavat infot ehitustegevuse kohta jagab ehitusspetsialist Aivar Aruja, Aivar.Aruja@kadrina.ee, telefon 518 7119.

 

Ehitustegevusega seotud riigilõivude tasumine

 

Riigilõiv tuleb tasuda Kadrina vallavalitsuse arvelduskontole:
Swedbank EE76 2200 0011 2018 4216,
SEB Pank EE20 1010 5020 0947 9007
Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress
(näiteks: riigilõiv Kaasiku küla Moonisalu elamu ehitusloa eest).

Riigilõivu määrad:
Hoone ehitusloa taotluse läbivaatamine
- Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 150 eurot.
- Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
- Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
- Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva ehitusloakohustusliku hoone eest eraldi.
 

Rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine
- Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu, puuraugu, spordi- või puhkerajatise, supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise ning erirajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
- Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
- Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise, muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, kanalisatsiooniehitise, tammi, paisu, kaldakindlustusrajatise, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 250 eurot.
- Nimetatud rajatiste lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
Kui ehitusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Hoone kasutusloa taotluse läbivaatamine
- Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
- Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut hoonet ja seda teenindavat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva kasutusloakohustusliku hoone eest eraldi.

Rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamine
- Raudteerajatise, auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise, jaotusvõrgu elektrirajatise, side- ja telekommunikatsiooniehitise, kanalisatsiooniehitise, pinnaveehaarde, puurkaevu ning spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 30 eurot.
- Avalikkusele ligipääsetava eratee, õhutranspordirajatise, avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise, veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku, veehoidla, niisutus- ja kuivendusrajatise, tõsteseadme, põhivõrgu elektrirajatise ja prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 60 eurot.
Kui kasutusloa taotlus sisaldab mitut iseseisvat rajatist, siis tasutakse riigilõivu iga taotluses sisalduva rajatise eest eraldi.

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine
- Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Alus: Riigilõivuseadus § 3311 ja 3313 .