Euroopa Liidu toetusega projektid

Maakondlik ühisprojekt: "Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu"

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Lääne-Virumaa NEET noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu.

Projekt algab 01. oktoobril 2021 ning lõppeb 30. septembril 2023. Projekt on suunatud Lääne-Virumaa 16-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega ei tööta (NEET). Projekti eesmärk on noorte toetamine ja suunamine aktiivsesse kogukonnaellu üle maakonna. Noori soovitakse toetada ja suurenda nende võimalusi elus, asudes õppima, tööle või tööturuteenustele, toetades nende eneseotsinguid, eelkõige ennetada sotsiaalsete probleemide tekkimist. Projekti raames asuvad maakonna kaheksas omavalitsuses tööle juhtumikorraldajad.

Eesmärk ja tulemus: Projekti eesmärk on soodustada NEET noorte tööle ja õppima asumist ja hõivatuna püsimist. Vastavalt STAR nimekirjadele, lähenetakse igale noorele individuaalselt ja tegeletakse noortega vastavalt noorte vajadustele. Projekti tulemusel on kuue kuu jooksul peale projekti rakendunud/rakendumas vähemalt 40% projektis osalenutest.

Osutatavad teenused projekti raames:

  • Psühholoogiline nõustamine
  • Võlanõustamine
  • Koolitused

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit, projekti partnerid Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti kogumaksumus: 394 194,48 eurot

 

NEET noorte juhtumikoordineerija Kadrina vallas on Helene Kristine Viita.

 

Puudega inimestele eluruumi kohandamine hügieenitoimingute parendamiseks Kadrina vallas

Projekti nimi ja periood: „Puudega inimestele eluruumi kohandamine hügieenitoimingute parendamiseks Kadrina vallas", projekti periood 21.02.2019- 31.12.2020

Projekti eesmärk ja tulemus: projekti eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamistingimused ja võimaldada neile iseseisvam toimetulek tualeti- ja/või pesemistoimingute sooritamiseks ligipääsetavuse- ja tegevuspiirangute ning kõrvalabi vajaduse vähendamise läbi, tagades võrdsemad võimalused igakülgseks toimetulekuks.

Projekti tulemusel on loodud erivajadusega inimestele läbi eluruumi kohandamise võimalus iseseisvamaks ja inimväärsemaks toimetulekuks, vähenenud on hooldajate hoolduskoormus ning erivajadusega isikud on saanud tegevuspiirangutest lähtuvalt sobivaima elukeskkonna.

Fondi nimi Euroopa regionaalarengu Fond

Taotluse summa: projekti kogumaksumus 8676 eurot, millest omafinantseering summas 1301.40 eurot.

 

Sotsiaalprojekt: "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine"

Projekti nimi ja periood: Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine, projekti periood 19.03.2018 – 30.11.2019

Projekti eesmärk ja tulemus: eesmärk on tagada inimestele paremad elutingimused ja võimaldada neil iseseisvalt ilma kõrvalise abita liikuda, toimetada ning osaleda kogukonna elus. Projekti tulemusena on loodud liikumispuudega isikule läbi eluruumi kohandamise (platvormtõstuki paigaldamine) võimalus iseseisvaks eluks, liikumiseks ja osalemiseks kogukonnas täisväärtusliku liikmena.

Fondi nimi: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 7255,00 eurot, millest omafinantseering summas 2218,34 eurot.

 

Maakondlik ühisprojekt: "Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal"

Projekti nimi ja lühikirjeldus: Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal. Projekti periood - 01.03.2017-28.02.2019. Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Eesmärk ja tulemus: Projekti peamiseks eesmärgiks ja tulemuseks on toetada tugiteenuste arendamist ning kvaliteetse teenuse pakkumist vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamisel, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning eakate hooldajatel vähendada hoolduskoormust.

Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa: projekti kogumaksumus 375 675 eurot, millest omafinantseering summas 84 611,25 eurot.

 

Maakondlik ühisprojekt: "Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal"

Projekti nimi ja lühikirjeldus:  Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal. Projekt algab 01.detsembril 2018 ning lõppeb 30. septembril 2020. Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Projekti eesmärk ja tulemus: 

  • Projekti eesmärgiks on erivajadustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvaliteetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames: Isikliku abistaja teenus, koduteenus ja tugiisikuteenus

Fondi nimi: Euroopa Sotsiaalfond

Toetuse summa: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot