Projekt „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks teenusedisaini meetodil“

Projekti nimi: Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangemise ennetamiseks

Meede: Kohalik areng ja vaesuse vähendamine

Taotlusvoor: Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks

Rahastaja: EMP ja Norra finantsmehhanismid

Projekti eesmärk ja tulemused: Projekti käigus luuakse Lääne-Viru maakonnas koosloome ja süsteemidisaini protsessi käigus uuenduslikud integreeritud koostöömudelid, mis on maakonnaülene ja erinevaid valdkondi kaasav ja mis on vastava pädevusalase väljaõppe saanud võrgustiku spetsialistidele toeks võrgustikutöös varajase märkamise ja tõhusa ennetuse tagamiseks koolist väljalangemisega tegelemisel.

Kohaliku tasandi koostöömudel töötatakse välja koostöös maakonna erinevate huvigruppidega integreeritud teenuse arendamise ja disainimise protsessi käigus, mille tarbeks ostetakse sisse vastav disaini ja arendamise teenus. Koosloome protsessis valmivat koostöömudelit piloteeritakse ning täiustatakse pidevalt projekti käigus vastavalt saadud tagasisidele ja saadavale kogemusele. Mudeli täiustamiseks ja kogemuste hankimiseks viiakse läbi õppevisiit Norra Kuningriiki, Agderi maakonda. Protsessi käigus valmivad juhendmaterjalid varajaseks märkamiseks ja ennetustööks KOV-ile ja KOV haridusasutustele (eraldi lasteaed ja kool). Projekti käigus viiakse igas kohalikus omavalitsuses läbi ka KOV koolide ja lasteaedade õpetajate koolitused. Igast haridusasutustest saab koolituse tuumikrühm õpetajaid (lasteaiad ja koolid) varajase märkamise ja ennetustöö tõhustamise eesmärgil. Haridusasutuste juurde luuakse tugimeeskonnad, kelle ülesandeks jääb oma koolis teadmisejagamine ja koolisisese võrgustiku edendamine.

Projekti algus ja lõpp: 03.05.2022 - 30.04.2024

Toetussumma: 281 160 EUR

Toetusmäär: 100%

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Projekti partnerid: Väike-Maarja vald, Haljala vald, Kadrina vald, Viru-Nigula vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

Projekti koduleht: www.ennetusmudel.ee

 

 

Projekt: Valmisolek elektrikatkestuseks Kadrina vallas

Päästeameti taotlusvoor: Kohalike omavalitsuste kriisivalmiduse suurendamiseks 

Toetus: 30 000 eurot

Omafinantseering: 19 300 eurot

Eesmärk: Generaatorite ostmine suurendab kohaliku omavalitsuse vastupanuvõimet kriisiolukordades kuna nendega tagatakse pikemaajaliste elektrikatkestuse korral oluliste objektide korrapärane töö ja valmisolek kogunemiskohtade kasutamiseks. Mobiilne generaator täidab kriisiolukorras tähtsat funktsiooni kuna seda saab paigutada sinna, kus elektritarbimine on hädavajalik või teha piiriülest koostööd teiste omavalitsustega.

Projekti täitmise tähtaeg 2022