Ettevõtlus

 

Kadrina valda registreeritud ettevõtete hulgas on kõige enam põllu- ja metsamajanduse valdkonda kuuluvad ettevõtted. Valla üldpildis on suurimad tööandjad siiski tööstusliku tootmise ettevõtted.

Tööstuslik tootmine paikneb Kadrinas, Huljal, vähem Vohnjas ja Kihleveres. Üksikuid väikeettevõtteid asub ka mujal külades. Tootmise paiknemine on seletatav logistiliselt sobivate kohtadega ja vastava tööjõu olemasoluga. Tööstuses on esikohal puitu ja metalli töötlevad ettevõtted. Kadrina vald on sekkunud ja sekkub ettevõtlusesse siis, kui seal toimuv ohustab loodust ja elukeskkonda. Ettevõtlus on paiknenud valdavalt olemasolevatesse tootmishoonetesse, kuid on ehitatud ka uusi tootmishooneid (Aru Grupp AS, TB Works OÜ, Pomemet OÜ). On olemas veel kasutamata tootmispindu (Undla, Ama, Kihlevere, Vohnjas külas jne).

Põllumajanduslik tootmine on vallas pikaajaliste traditsioonidega. Talud ja elanike väikemajapidamised asuvad peaaegu kogu valla territooriumil. Intensiivsem maakasutus toimub valla kesk- ja lõunaosas. Tootmine on teraviljakasvatuse, veise- ja seakasvatuse suunaline, kuid sõltub suuresti turu olemasolust ja tingimustest. Tootmist iseloomustab tootmisüksuste suurenemine, kus areneb kaasaegse tehnoloogia kasutamine, millega kaasneb tööjõu vajaduse vähenemine.

Vallas on ka mitmeid põllu- ja loomakasvatussaadusi ümbertöötlevaid ettevõtteid. Puhkemajanduse võib siduda vallas eelkõige Viitna, Neeruti, Ohepalu ning ka teiste maastikuliste nn miljööväärtuslike piirkondadega. Selle valdkonna loomulikeks osadeks on ka kultuuri- ja ajaloomälestiste ning kultuuriasutuste ja spordirajatiste olemasolu. Oluline on teha turismi arendamisel koostööd naabervaldadega.

Maaturismi ettevõtted on oma tegevuse suunanud eelkõige säästvale turismi arendamisele, mille põhimõtteks on olla keskkonnateadlik ja keskkonnahoidlik turismiteenuse pakkuja. Vastutustundliku ettevõtja teadliku tegutsemisega kaasneb nii loodusvarade säästev kasutamine ja sellest tulenev kulude kokkuhoid, kui ka töökeskkonna tervislikumaks muutumine.

Teenindus- ja kaubandusvaldkondades on oluline, et esmavajalikud teenused oleksid kättesaadavad kõigile valla elanikele. Käesoleval ajal on teenuste olemasolu parem keskustes ja paremini kättesaadav nendes piirkondades, kus on paremad liiklusolud (sh ühistransport). Teeninduse ja kaubanduse arendamisse on vallal otseselt võimatu sekkuda. Kadrina ettevõtlusala paikneb kompaktselt 21,5 ha suurusel alal Kadrina aleviku kirde osas. Tegutsevatele ettevõtetele kuulub 7 kinnistut kogupindalaga 16,8 ha, 2 krunti (2,84 ha) on riigi omandis. Territooriumil on head juurdepääsu võimalused ning korralikud siseteed. Maa küsimused, kommunikatsioonidega liitumiste tingimused lepitakse ettevõtetega kokku projektipõhiselt.

Ettevõtlusvaldkondadest on valda oodatud ettevõtted, kes tegutsevad keskkonnasõbralikult ja piirkonna arengut toetavalt. Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035 25 Kadrina ettevõtlusala loomisesse on kaasatud Kadrina Vallavalitsus ja alal tegutsevad ettevõtted. Piirkonnal on tööstusliku tootmise ja logistikaga tegelemise pikaajalised traditsioonid. Puidutööstusest on esindatud Flexa Eesti AS (mööbel ja mööblidetailid), Aru Grupp AS (aknad, uksed, moodulmajad), OÜ Pixner (mööbel) ja Plokk AS (puidutooted aeda ja koju). Metallitööstusest on esindatud TB Works OÜ (erinevad keevitus- ja konstrueerimistööd) ja OÜ Inmet (metalli töötlemine) Pomemet OÜ (metall). Ehitusmaterjalide tööstusest on esindatud AS Reideni Plaat (soojustusmaterjalid). Teenindavast tootmisest on esindatud autode hooldus- ja remonditöödega tegelev ettevõte, SA Kadrina Spordikeskus (rekreatsiooni- ja majutusteenus), OÜ Kadrina Kommunaal (elamuhaldus), AS Kadrina Soojus (sooja tootmine). Plastitööstus – HAKA Plast OÜ (polüetüleen torud).  

 

 

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Sihtasutus KredEx

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda