Jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamine


Teenuse nimetus Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamine
Kirjeldus Jäätmevaldajad võivad olmejäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ühiseid kogumismahuteid, kusjuures jäätmeveolepingus peavad olema fikseeritud kõik ühist mahutit kasutavad jäätmevaldajad. Ühist jäätmemahutit on lubatud kasutada üksnes kõrvuti asetsevatel kinnistutel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Ühise jäätmemahutina ei ole lubatud kasutada jäätmekotti.
Menetlemise aeg Nõuetekohane taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse laekumisest
Õigusakt Kadrina valla jäätmehoolduseeskiri
Kontaktisik Keskkonnaspetsialist Pamela Talzi
Teenuse taotlemine  
Vajalikud sammud Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate ühise jäätmemahuti kasutamise loa saamiseks tuleb jäätmevaldajal esitada Kadrina Vallavalitsusele vormikohane taotlus. Ühele taotlusele märgitakse kõikide jäätmevaldajate andmed ning konteineri suurus, asukoht ja vastutav isik.
Korraldatud jäätmeveoga  liitunud jäätmevaldaja on kohustatud teavitama vallavalitsust ühise jäätmemahuti kasutamise aluseks olnud asjaolude muutumisest või omaniku vahetumisest (kinnistu müük) hiljemalt 30 päeva jooksul alates nende asjaolude jäätmevaldajale teatavaks saamisest.
Taotlemine Ühise jäätmemahuti kasutamiseks saad taotluse esitada jäätmeveo iseteeninduses.

Kui iseteeninduse maailm sulle nii väga ei passi või tehniliselt pole võimalik, siis saad esitada taotlused ka paberil:

.docx
.pdf